Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014

SFS nr
2013:859
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-11-14

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att energiskatten och
koldioxidskatten på bränslen ska tas ut med följande belopp
för kalenderåret 2014.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp
bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49 Bensin som
uppfyller krav
för

a) miljöklass 1
– motorbensin 3 kr 13 öre 2 kr 50 öre 5 kr 63 öre
per liter per liter per liter

– alkylatbensin 1 kr 40 öre 2 kr 50 öre 3 kr 90 öre
per liter per liter per liter

b) miljöklass 2 3 kr 16 öre 2 kr 50 öre 5 kr 66 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59 Annan bensin
än som avses
under 1 3 kr 90 öre 2 kr 50 öre 6 kr 40 öre
per liter per liter per liter

3. 2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69 Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har
försetts
med märk-
och
färgämnen
eller ger
mindre än 85
volymprocent
destillat
under 1
vid 350oC, 816 kr 3 088 kr 3 904 kr
per m3 per m3 per m3

b) inte har
försetts
med märk-
och
färgämnen
och ger
minst 85
volymprocent
destillat
vid 350oC,
tillhörig

miljöklass 1 1 759 kr 3 088 kr 4 847 kr
per m3 per m3 per m3

miljöklass 2 2 028 kr 3 088 kr 5 116 kr
per m3 per m3 per m3

miljöklass 3
eller inte
tillhör
någon
miljöklass 2 169 kr 3 088 kr 5 257 kr
per m3 per m3 per m3

4. 2711 12 11–
2711 19 00 Gasol m.m.
som används
för

a) drift av
motordrivet
fordon,
fartyg eller
luftfartyg 0 kr per 2 599 kr per 2 599 kr per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

b) annat
ändamål än
som avses
under a 1 048 kr per 3 249 kr per 4 297 kr per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

5. 2711 11 00,
2711 21 00 Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon,
fartyg eller
luftfartyg 0 kr per 1 850 kr per 1 850 kr per
1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

b) annat
ändamål än
som avses
under a 902 kr per 2 313 kr per 3 215 kr per
1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

6. 2701, 2702
eller 2704 Kol och koks 620 kr per 2 687 kr per 3 307 kr per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk
kraft för kalenderåret 2014 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i skepp som används för sjöfart och som har en
bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och
spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet
är minst 380 volt,

3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i
11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

4. 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som
förbrukas i övriga fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat
ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt
sätt är taget ur trafik.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen
(1994:1776) om skatt på energi.