Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

SFS nr
2013:871
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1003

Förutsättningar för stöd

Inledande bestämmelser

1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar en
utbildning kan enligt denna förordning få stöd för
utbildningen genom att utbildningen

1. ställs under statlig tillsyn,

2. förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller

3. berättigar till statsbidrag.

Stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen för
anvisade medel.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för en utbildning
som på annat sätt står under statlig tillsyn eller berättigar
de studerande till studiestöd. Stöd får inte heller lämnas
för en sådan del av en utbildning som statsbidrag lämnas för
på annat sätt. Förordning (2014:1003).

2 § I denna förordning avses med studerande den som är
antagen till och bedriver studier vid en utbildning som stöd
lämnas för enligt förordningen.

3 § Stöd får lämnas om utbildningsanordnaren har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen enligt denna förordning.

4 § Utbildningen ska

1. förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till
konstnärliga examina,

2. medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande
inom det konstnärliga eller kulturella området, eller

3. ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla
kulturarvet.

5 § Utöver det som anges i 4 § ska utbildningen

1. bedrivas på en eftergymnasial nivå som hel- eller
deltidsstudier och inte vara en utbildning som kan leda fram
till en examen som regeringen enligt vad som anges i
högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om,

2. ge en teoretisk förankring inom det konstnärliga eller
kulturella området, och

3. vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på
beprövad erfarenhet.

Trots det som anges i första stycket 1 får det, om det
behövs, förekomma enstaka inslag av gymnasial karaktär i
utbildningen.

Grundläggande krav

6 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom utbildningen ska främja aktning för varje människas
egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår
gemensamma miljö. Den som verkar inom utbildningen ska
särskilt främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka
alla former av kränkande behandling.

Utbildningens omfattning

7 § Utbildningen ska omfatta

1. minst 20 veckor på heltid om den ska ställas under statlig
tillsyn eller förklaras berättiga de studerande till
studiestöd, eller

2. minst 30 veckor på heltid om den ska berättiga till
statsbidrag.

Om utbildningen bedrivs som deltidsstudier, krävs i stället
att utbildningen ska bedrivas under så lång tid att den
motsvarar minst 20 respektive 30 veckors heltidsstudier.

Korta utbildningar

8 § En utbildning som bidrar till att bevara eller utveckla
kulturarvet får vara kortare än vad som anges i 7 §, om det
finns särskilda skäl.

Stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar

9 § En utbildning kan få stöd genom att utbildningen ställs
under statlig tillsyn även om villkoren i 4 § eller 5 §
första stycket 2 eller 7, 12, 14–16, 19 eller 22 §§ inte är
uppfyllda, om utbildningen omfattar minst 200 timmar lärar-
eller handledarledd undervisning under högst tre år.
Förordning (2014:1003).

Studerandeavgifter och kostnader för utbildningen

10 § Studerandeavgifter ska vara skäliga i förhållande till
utbildningens karaktär och de kostnader som
utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader
ska vara rimliga för verksamheten.

Den närmare utformningen av utbildningen

11 § För varje utbildning ska det finnas en ansvarig
utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen
genomförs enligt denna förordning.

12 § Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera
kurser.

13 § För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan.
Av planen ska följande framgå:

1. utbildningens benämning,

2. den ansvariga utbildningsanordnaren och i förekommande
fall övriga utbildningsanordnare,

3. utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår
i utbildningen,

4. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,

5. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av
heltid, huvudsakliga uppläggning och organisation,

6. antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som
utbildningen omfattar,

7. i förekommande fall de krav på särskilda förkunskaper som
ställs upp,

8. de grunder och metoder som ska användas vid urval bland
behöriga sökande till utbildningen,

9. hur behörighetsbedömningar, urval, antagning,
kunskapskontroll och studieresultat samt arkivering av
studieresultat ska dokumenteras, och

10. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

14 § För varje kurs ska det finnas en kursplan. Av kursplanen
ska följande framgå:

1. kursens benämning,

2. målen för kursen,

3. kursens huvudsakliga innehåll,

4. om kursen helt eller delvis ges på engelska,

5. de former för kunskapskontroll som ska tillämpas, och

6. om betyg ska sättas på kursen och i så fall de principer
för betygssättning som ska tillämpas.

15 § Om betyg ska sättas på en kurs, ska betyg sättas när
kursen har genomförts.

Som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och
Väl godkänt användas.

När det gäller en kurs som på grund av sitt innehåll eller av
någon annan anledning inte kan omfatta nivån Väl godkänt ska
något av uttrycken Icke godkänt eller Godkänt användas.

16 § Om betyg inte ska sättas på en kurs, ska i stället ett
intyg utfärdas där den studerandes kunskaper dokumenteras.
Det ska i intyget anges vilken eller vilka delar av kursen
som den studerande har slutfört.

En studerande som har genomfört en kurs som ska betygssättas
men som vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än
genom betyg ska få ett intyg.

17 § En studerande som avslutat en utbildning ska på begäran
få ett utbildningsbevis av den ansvariga
utbildningsanordnaren där utbildningens innehåll och den
studerandes resultat anges.

Utbildningens ledning och personal

18 § Hos den ansvariga utbildningsanordnaren ska det finnas
en styrelse eller ledningsgrupp för utbildningen.

19 § Styrelsen eller ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt denna förordning
och föreskrifter och beslut som har meddelats av Myndigheten
för yrkeshögskolan,

2. anta sökande till utbildningen,

3. utfärda utbildningsbevis,

4. ansvara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs,
och

5. ansvara för att utbildningen utvecklas.

20 § Det ska finnas en person som är utsedd av den ansvariga
utbildningsanordnaren att leda det dagliga arbetet i
verksamheten.

21 § Utbildningsanordnaren ska för undervisning och
handledning använda personer som genom utbildning eller
erfarenhet har kompetens för den verksamhet de ska bedriva.

22 § Utbildningsanordnaren ska se till att den personal som
används för undervisning och handledning ges möjligheter till
kompetensutveckling.

23 § De studerande ska ges möjlighet till insyn i
verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens
uppläggning och genomförande.

Behörighet

24 § Behörig att antas till utbildningen är den som har
genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller
motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som
annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsanordnaren får utöver vad som anges i första
stycket ställa krav på särskilda förkunskaper.
Förordning (2014:1003).

Anstånd och studieuppehåll

24 a § Om det finns särskilda skäl, får utbildningsanordnaren
i enskilda fall besluta att den som är antagen till
utbildningen får

1. anstånd med att påbörja studierna, eller

2. fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Förordning (2014:1003).

Ansökan och beslut om stöd

25 § Ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de
studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag
ges in till Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om
stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten
behöver för att meddela föreskrifter om utbildningsplan och
kursplaner för den utbildning som ansökan avser.

Beslut som innebär att stöd beviljas ska begränsas till att
avse en viss tid. Beslutet ska alltid avse minst en
utbildningsomgång. Den utbildning som beslutet avser ska vara
avslutad inom den tid som myndigheten bestämmer, dock senast
sex år efter den starttidpunkt som anges i beslutet.

Myndighetens beslut om stöd för en sådan utbildning som avses
i 4 § 1 ska fattas efter förslag från Rådet för
högskoleförberedande konstnärliga utbildningar.
Förordning (2014:1003).

26 § En utbildning som avses i 4 § 1 får förklaras berättiga
de studerande till studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan
till studiestödsförordningen (2000:655). Av 3 kap. 2 § samma
förordning framgår att studiemedel får lämnas till studerande
vid en sådan utbildning även före 20 års ålder.

En utbildning som avses i 4 § 2 eller 3 får förklaras
berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning B 1
i bilagan till studiestödsförordningen.

27 § Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet
årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd
enligt avdelning A 2 respektive B 1 i bilagan till
studiestödsförordningen (2000:655).

Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som
omfattar 40 veckor.

28 § Beslut om stöd enligt 25 § ska innehålla uppgifter om

1. huruvida beslutet avser tillsyn, en förklaring att de
studerande är berättigade till studiestöd enligt avdelning A
2 eller B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)
eller statsbidrag,

2. belopp, om beslutet avser statsbidrag,

3. utbildningens start- och sluttidpunkt,

4. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av
heltid och antalet årsplatser, och

5. utbildningens lokalisering.

Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt
13 § bifogas.

Om utbildningsanordnaren med stöd av 24 a § 2 har beslutat
att studier får återupptas, får antalet årsplatser på
utbildningen överstiga det antal platser som beslutet enligt
25 § avser. Det överstigande antalet får dock inte vara
större än vad som följer av utbildningsanordnarens beslut med
stöd av 24 a § 2. Förordning (2014:1003).

Fördelning och beräkning av stöd

29 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av
årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd
och av statsbidrag särskilt ta hänsyn till i vilken grad
kvaliteten på en utbildning svarar mot förutsättningarna för
stöd enligt denna förordning. Förordning (2014:1003).

30 § Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna extra
statsbidrag för nödvändiga stödinsatser för studerande med
funktionsnedsättning som har antagits till en utbildning som
bidrag lämnas för enligt denna förordning.

31 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin beräkning av
statsbidrag beakta de faktiska kostnaderna för
utbildningen.
Utbetalning av statsbidrag

32 § Statsbidrag betalas ut av Myndigheten för yrkeshögskolan
till den ansvariga utbildningsanordnaren.

Återkallande

33 § Myndigheten för yrkeshögskolan får återkalla ett beslut
om att en utbildning ska stå under statlig tillsyn eller
berättiga de studerande till studiestöd, om utbildningen inte
längre uppfyller kraven eller utbildningsanordnaren eller
någon annan som medverkar i anordnandet inte iakttar sina
skyldigheter enligt denna förordning.

Innan myndigheten fattar ett beslut enligt första stycket,
ska den ansvariga utbildningsanordnaren ha fått tillfälle att
avhjälpa bristerna.

Innehållande och återkrav av statsbidrag

34 § Om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för
statsbidrag enligt denna förordning i väsentlig mån har
åsidosatts, får Myndigheten för yrkeshögskolan besluta att
bidrag helt eller delvis ska hållas inne från kommande
utbetalningar i väntan på rättelse. Om rättelse inte görs,
får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska dras
av från statsbidraget.

35 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om någon bestämmelse eller något
villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har
åsidosatts.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka ett bidrag, om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket.

36 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för
yrkeshögskolan helt eller delvis efterge krav på ränta.

Byte av utbildningsanordnare

37 § Den ansvariga utbildningsanordnaren för en utbildning
som stöd har lämnats för enligt denna förordning får bytas ut
endast om Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner bytet.

Uppföljning och redovisning

38 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska följa upp och
utvärdera de utbildningar som stöd har lämnats för enligt
denna förordning.

39 § Den ansvariga utbildningsanordnaren för en utbildning
som stöd har lämnats för enligt denna förordning ska medverka
i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten
som bestäms av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i
myndighetens tillsyn över utbildningen. Utbildningsanordnaren
ska också lämna de uppgifter som myndigheten begär.

Bemyndiganden

40 § Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter
om

1. utbildningsplaner och kursplaner,

2. betyg, intyg och utbildningsbevis, och

3. verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

41 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§
får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:871

1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013 och
tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den
30 juni 2014.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:521) om
statligt stöd till kompletterande utbildningar. Den upphävda
förordningen gäller fortfarande för utbildningar som före
ikraftträdandet har beviljats statligt stöd enligt
förordningen, dock endast för den tid som beslutet om stöd
gäller. Ett sådant beslut får, förutom på en sådan grund som
anges i 24 § i den upphävda förordningen, återkallas på
begäran av huvudmannen.