Förordning (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga

SFS nr
2013:880
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2013-11-21

Tillämpningsområde och syfte

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till
frivilliga veteransoldats- och anhörigorganisationer.

2 § Med frivillig veteransoldats- och anhörigorganisation
avses i denna förordning en organisation som bedriver
verksamhet som främjar totalförsvaret genom stöd till
enskilda som omfattas av lagen (2010:449) om Försvarsmaktens
personal vid internationella militära insatser.

3 § Statsbidraget till organisationer enligt denna förordning
syftar till att främja verksamhet som stöder Försvarsmaktens
personal före, under och efter tjänstgöring i internationella
militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

Handläggningen av statsbidraget

4 § Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av
Försvarsmakten, som också betalar ut bidraget. Ett beslut om
bidrag får förenas med villkor. Bidrag enligt denna
förordning betalas ut i form av organisationsbidrag och
verksamhetsbidrag.

5 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av
tillgång på medel, till en organisation som

1. är en juridisk person,

2. bedriver frivilligt arbete inom det område som anges i 2
§,

3. är rikstäckande och vars verksamhet riktar sig till
utövare på regional eller lokal nivå eller som bedriver
verksamhet av riksintresse,

4. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,

5. har bedrivit verksamhet inom det område som anges i 2 §
under minst två år,

6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering eller strävan
efter att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor,

7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade
resultat och har fastställt en plan, för en period om två år
eller mer, som beskriver dels vilka aktiviteter
organisationen planerar att genomföra till stöd för det som
anges i 2 §, dels hur arbetet kommer att följas upp, och

8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser.

Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte
uppfyller det villkor som anges i första stycket 5, om det
finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det
särskilt beaktas vilka behov som finns inom det område där
organisationen är verksam eller om verksamheten har
riksintresse.

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

6 § En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara
skriftlig och ges in till Försvarsmakten. Försvarsmakten får
meddela närmare föreskrifter om ansökans utformning och om
när en ansökan ska göras.

7 § En ansökan om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag
ska innehålla

1. den sökande organisationens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda organisationen,

3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast
föregående räkenskapsår, och

4. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser och
uppgifter om sökta och beviljade bidrag.

8 § En ansökan som avser verksamhetsbidrag ska, utöver det
som följer av 7 §, även innehålla uppgifter om vilka
aktiviteter som ansökan avser och vad som är målet med dessa
aktiviteter.

9 § Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter till
Försvarsmakten som myndigheten begär för att kunna pröva
ansökan.

10 § En sökande som inte lämnar de handlingar eller uppgifter
som följer av 6–9 §§ ska ges möjlighet att komplettera
ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en
uppmaning att komplettera ansökan, får Försvarsmakten pröva
den i befintligt skick.

Redovisning

11 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att
lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som
Försvarsmakten begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen
göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på
begäran av Försvarsmakten lämna de uppgifter som myndigheten
behöver för att granska redovisningen. Försvarsmakten ska i
sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka
organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp.

Återbetalning och återkrav

12 § Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat en redovisning som krävs enligt
11 §, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

13 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
12 § ska Försvarsmakten besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget.

Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta att
sätta ned återkravet helt eller delvis.

Bemyndiganden

14 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 § Försvarsmaktens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.