Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

SFS nr
2013:9
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-01-17

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd
till taltidningar och om vem som kan få mottagarutrustning
och särskilt abonnemang som möjliggör mottagning av
taltidningar via internet.

Stöd enligt förordningen ska ges i enlighet med kommissionens
beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel
106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster
som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
(2012/21/EU).

2 § Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar,
kassettidningar och radiosända talsyntestidningar
(RATS-tidningar) som avses i förordningen (1988:582) om
statligt stöd till radio- och kassettidningar.

3 § I denna förordning avses med

dagstidning: detsamma som i presstödsförordningen
(1990:524),

målgrupp: personer med sådana funktionsnedsättningar som
innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning,
och

taltidning: en upptagning av en dagstidning som kan
avlyssnas och som är avsedd för personer som tillhör
målgruppen.

Ändamålet med stödet

4 § Ändamålet med stödet är att så många personer i
målgruppen som möjligt ska få tillgång till dagstidningar.

Förutsättningar för stöd

5 § Om det finns medel, lämnas statligt stöd enligt denna
förordning för utgivning av taltidningar.

6 § Tidningsföretag som marknadsför, säljer och administrerar
abonnemang på taltidningar får ansöka om stöd enligt denna
förordning.

En förutsättning för stöd är att tidningsföretaget ställer en
förlaga till den taltidning ansökan avser till Myndigheten
för tillgängliga mediers förfogande och att företaget säljer
abonnemang på taltidningen endast till personer som tillhör
målgruppen eller till sådana organisationer, institutioner
eller vårdinrättningar som betjänar målgruppen.

7 § Stöd för utgivning av taltidning får lämnas om tidningen
innehåller

1. endast en version av en dagstidning,

2. en version av en dagstidning som innehållsmässigt
anpassats med hänsyn till en eller flera
funktionsnedsättningar, eller

3. en version som avses i 1 eller 2 i kombination med en
sammanställning av material ur ytterligare en eller flera
dagstidningar som också finns som taltidningar.

Om lokala dagstidningar eller lokala editioner av
dagstidningar ingår i en sådan sammanställning som avses i
första stycket, får stöd lämnas endast om den geografiska
spridningen av taltidningar därmed kan förbättras eller
antalet abonnenter kan förväntas öka.

8 § Stöd får inte lämnas för utgivning av taltidningar som
innehåller något annat än

1. sådant material som avses i 7 §,

2. uppgifter om hur material som avses i 7 § har disponerats,
eller

3. sådana uppgifter om ställföreträdare för en utgivare som
avses i 3 kap. 10 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden.

Ärendenas handläggning

9 § Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga
medier prövar frågor om stöd för utgivning av taltidningar
enligt denna förordning.

10 § Ett beslut om stöd får förenas med villkor. Dessa ska
framgå av beslutet.

Stödets storlek

11 § Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga
medier bestämmer storleken på stödet. Faktorer som särskilt
ska beaktas när stödets storlek bestäms är taltidningens
utgivningsfrekvens, antalet prenumeranter och kostnader för
marknadsföring av taltidningen.

Stödet får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för
taltidningen.

Redovisning

12 § Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning
ska på begäran av taltidningsnämnden vid Myndigheten för
tillgängliga medier ge in en redovisning av intäkter och
kostnader för utgivningen av taltidningen.

Återbetalning och återkrav

13 § Ett tidningsföretag som tagit emot stöd enligt denna
förordning är återbetalningsskyldigt om

1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller
på något annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
tidningsföretaget borde ha insett detta,

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts, eller

4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses
i 12 §.

14 § Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga
medier får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis
inte ska betalas ut om någon av de grunder som anges i 13 §
1–4 föreligger.

15 § Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt
13 §, ska taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga
medier besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

16 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

17 § Om det finns särskilda skäl, får taltidningsnämnden vid
Myndigheten för tillgängliga medier helt eller delvis efterge
ett krav på återbetalning enligt 15 § eller ett krav på ränta
enligt 16 §.

Rapportering

18 § Myndigheten för tillgängliga medier ska varje år till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) rapportera vilket
stöd som enligt denna förordning har lämnats till
tidningsföretagen under året.

Mottagarutrustning och särskilt abonnemang

19 § Den som abonnerar på en taltidning får disponera
särskild mottagarutrustning om hon eller han har behov av
sådan utrustning. Om det finns särskilda skäl får den som
abonnerar på en taltidning även disponera ett abonnemang som
möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier
prövar frågor om särskild mottagarutrustning och abonnemang
och tillhandahåller nödvändig mottagarutrustning och
abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via
internet.

Utrustningen och abonnemanget ska disponeras kostnadsfritt.

Bemyndigande

20 § Myndigheten för tillgängliga medier får meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 14 och 19 §§ får dock inte överklagas.