Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

SFS nr
2013:922
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-11-21

Syfte och tillämpningsområde

1 § Enligt denna förordning får statligt stöd, i mån av
tillgång på medel, ges till kommuner för inventeringar av den
fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i
kommunen. Stödet får ges till en kommun som under åren
2014–2015 genomför sådana inventeringar.

Stödets storlek

2 § Stödet ska uppgå till den beräknade kostnaden för
inventeringen. Nivån på stödet ska anpassas till omfattningen
av inventeringen. Stödet får dock inte överstiga 500 000
kronor per stödmottagare.

Prövning av ett stödärende

3 § Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en
kommun.

4 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast
den 1 augusti 2015.

5 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna sådan
redovisning som avses i 7 §, och

2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

6 § Den första utbetalningen av stödet görs med 75 procent av
det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att
beslut om stöd har fattats av Boverket. Den slutliga
utbetalningen görs på begäran av stödmottagaren och efter det
att redovisning enligt 7 § har inkommit till Boverket. En
sådan begäran ska ha kommit in till Boverket senast den 1
november 2015.

Redovisning, uppföljning och utvärdering

7 § När inventeringen har slutförts ska stödmottagaren
redovisa vilka resultat som har uppnåtts av inventeringen
till Boverket för registerhållning. Av redovisningen ska
därutöver framgå hur arbetet med inventeringen har bedrivits
och på vilket sätt kommuninvånarna har fått information om
inventeringen. I redovisningen ska anges vilka kostnader som
stödmottagaren har haft för inventeringen.

8 § Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas
inventering. Boverket ska senast den 30 juni 2016 redovisa
detta i en rapport till regeringen.

9 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för sådan uppföljning och utvärdering som avses i 8
§.

Återbetalning och återkrav

10 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. stödet helt eller delvis inte har använts eller inte har
använts för det syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en redovisning enligt 7 §,
eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

11 § Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 10 §,
ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket
efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

12 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
av Boverket än verkets beslut att inte slutligt utbetala stöd
enligt 6 § får dock inte överklagas.