Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

SFS nr
2013:948
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2013-11-28

Lagens tillämpningsområde

1 § Arbetsgivare har rätt till stöd vid korttidsarbete enligt
bestämmelserna i denna lag.

Lagens innehåll

2 § I denna lag finns bestämmelser om

– vilka arbetsgivare som omfattas av lagen (3 §),

– innebörden av vissa uttryck i denna lag (4 §),

– när stöd vid korttidsarbete får lämnas (5–8 §§),

– förutsättningar för preliminärt stöd (9–16 §§),

– beräkning av preliminärt stöd (17 §),

– ansökan om preliminärt stöd (18 §),

– avstämning av preliminärt stöd (19–27 §§),

– anmälan om avstämning (28–30 §§),

– återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (31 §),

– kreditering och debitering av skattekonto (32–34 §§),

– kontroll (35 och 36 §§),

– handläggande myndighet (37 §), och

– överklagande (38 §).

Vilka arbetsgivare som omfattas av lagen

3 § Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller
som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.

Lagen gäller dock inte

1. staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och
samverkansorgan,

2. juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner,
kommunalförbund och samverkansorgan, var för sig eller
tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt
bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser
affärsverksamhet, och

3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är
finansierad av allmänna medel och där det enligt en
offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att
tillhandahålla verksamheten.

Innebörden av vissa uttryck i denna lag

4 § Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla:

1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle
ha arbetat, om han eller hon inte hade deltagit i
korttidsarbete. Vid beräkning av den ordinarie arbetstiden
ska det bortses från frånvaro.

2. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön
som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han
eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. I den
ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar som avser tid
efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den del
som den överstiger det belopp som regeringen bestämmer. Vid
beräkning av den ordinarie lönen ska det bortses från
frånvaro. Om arbetstagaren har deltagit i korttidsarbete
under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie lönen
motsvarande del.

3. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den
ordinarie arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse
införs med stöd av ett centralt kollektivavtal, under en
begränsad period med anledning av en synnerligen djup
lågkonjunktur och lönen därför är lägre än den ordinarie
lönen.

4. Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete
ska lämnas enligt 5–8 §§.

5. Stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär
preliminärt stöd för.

6. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre
månader före den månad då regeringen föreskriver att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas enligt 5 §.

När stöd vid korttidsarbete får lämnas

Regeringens föreskrifter om rätt till stöd vid
korttidsarbete

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att stöd vid
korttidsarbete ska lämnas.

Sådana föreskrifter får meddelas endast om

1. det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är
sannolikt att en sådan är nära förestående, och

2. stödet bedöms inte i beaktansvärd omfattning hindra en
samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra
andra betydande samhällsekonomiska nackdelar.

Tidsperiod

6 § Föreskrifter enligt 5 § ska avse en tid av tolv
kalendermånader.

Förlängning av tidsperiod

7 § Om förutsättningarna i 5 § andra stycket är uppfyllda får
den tidsperiod som anges i 6 § förlängas en gång med tolv
kalendermånader.

Föreskrifter om förlängning får meddelas tidigast sex
kalendermånader efter det att föreskrifter enligt 5 §
meddelades.

Ny tidsperiod

8 § När en sådan tidsperiod som avses i 6 eller 7 § har löpt
ut, får föreskrifter enligt 5 § avse en tidsperiod som
infaller tidigast 24 kalendermånader från den tidpunkt när
tidsperioden löpt ut.

Förutsättningar för preliminärt stöd – gemensamma
bestämmelser

Registrering hos Skatteverket

9 § Preliminärt stöd får lämnas endast till arbetsgivare som
var registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under
jämförelsemånaden och som även är registrerad som sådan när
ansökan om preliminärt stöd prövas.

Näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder

10 § Preliminärt stöd får inte lämnas till arbetsgivare som
har näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder som har
överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när
ansökan om sådant stöd prövas. Är arbetsgivaren en juridisk
person, får den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.

Krav hänförliga till arbetstagare

11 § Preliminärt stöd får lämnas endast för arbetstagare

1. som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en
del av jämförelsemånaden med samma eller högre
sysselsättningsgrad som under stödmånaden,

2. för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att
betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980), och

3. som inte tillhör arbetsgivarens familj.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning

12 § För att ge rätt till preliminärt stöd ska en
arbetstagares arbetstids-minskning vid deltagande i
korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till

1. 20 procent av ordinarie arbetstid,

2. 40 procent av ordinarie arbetstid, eller

3. 60 procent av ordinarie arbetstid.

Har ett centralt kollektivavtal om partiell arbetsbefrielse
ingåtts, ska arbetsbefrielsen motsvara arbetstidsminskningen
enligt första stycket.

13 § För att ge rätt till preliminärt stöd ska en
arbetstagares löneminskning vid deltagande i korttidsarbete
under en avtalsperiod uppgå till

1. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är
20 procent,

2. 16 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är
40 procent, eller

3. 20 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är
60 procent.

Stöd lämnas inte för uppsägningstid

14 § Stöd får inte lämnas för korttidsarbete som är
hänförligt till en arbetstagares uppsägningstid.

Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns
kollektivavtal

15 § För att en arbetsgivare ska ha rätt till preliminärt
stöd ska, om inte annat följer av 16 §, följande
förutsättningar vara uppfyllda:

1. Arbetsgivaren ska vara bunden av ett kollektivavtal om
korttidsarbete som har slutits eller godkänts av en central
arbetstagarorganisation.

2. De närmare förutsättningarna för tillämpningen av
korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas ska
regleras i ett lokalt kollektivavtal.

3. Den arbetstids- och löneminskning som avtalats ska vara
förenlig med 12 och 13 §§.

Om det inte finns någon lokal part på arbetstagarsidan, får
ett avtal enligt första stycket 2 i stället ingås mellan
arbetsgivaren och den centrala arbetstagarorganisationen.

Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns
kollektivavtal

16 § För att en arbetsgivare som inte är bunden av ett sådant
kollektivavtal som avses i 15 § ska ha rätt till preliminärt
stöd ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

1. Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete ska ha stöd i
skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett
sådant avtal ska ha ingåtts efter det att korttidsarbete
aktualiserats hos arbetsgivaren.

2. Minst 70 procent av de arbetstagare inom en driftsenhet
som uppfyller kraven enligt 11 § ska delta i stödberättigat
korttidsarbete under stödmånaden.

3. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska
vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom
driftsenheten.

4. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska
vara förenlig med 12 och 13 §§.

Beräkning av preliminärt stöd

17 § Underlaget för preliminärt stöd för en arbetstagare
avseende en stödmånad ska beräknas på följande sätt.
Arbetstagarens ordinarie lön ska multipliceras med den
avtalade arbetstidsminskningen enligt 12 § för
avtalsperioden. Detta resultat ska minskas i proportion till
det antal hela dagar arbetstagaren har varit frånvarande från
arbetet under den del av stödmånaden som arbetstagaren
deltagit i korttidsarbete.

Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43
procent av underlaget enligt första stycket.

Ansökan om preliminärt stöd

18 § En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till
Skatteverket inom två kalendermånader från utgången av
stödmånaden. I annat fall får stöd inte lämnas för
stödmånaden.

Avstämning av preliminärt stöd

Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning

19 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd ska göra
en avstämning enligt 20 §.

Avstämning ska ske vid utgången av tredje kalendermånaden
från den tidpunkt då en stödperiod löpt ut. Om arbetsgivaren
före denna tidpunkt under tre på varandra följande
kalendermånader inte har ansökt om preliminärt stöd,
uppkommer dock skyldigheten att göra en avstämning vid
utgången av den tremånadersperioden. Den tidpunkt då
skyldigheten att göra en avstämning uppkommit, är en
avstämningstidpunkt.

En stödperiod eller den kortare period som skyldigheten att
göra en avstämning avser, är en avstämningsperiod.

Vad avstämning innebär

20 § En avstämning innebär att arbetsgivaren ska, för varje
arbetstagare som det preliminära stödet har avsett, bedöma om
den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har
tillämpats under respektive avtalsperiod som
avstämningsperioden består av

1. motsvarar en och samma nivå enligt 12 och 13 §§, och

2. har stöd i avtal enligt 15 eller 16 §.

Tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning

21 § Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen
under en avtalsperiod är den minskning av arbetstiden som en
arbetstagare har haft eller, om han eller hon har varit
frånvarande, skulle ha haft under avtalsperioden.

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen anges i
procent av ordinarie arbetstid.

22 § När den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen
enligt 21 § fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas
endast till månader eller delar av månader under
avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för
honom eller henne.

Den tillämpade genomsnittliga arbetstidsminskningen ska anses
motsvara en nivå enligt 12 § om den är minst lika stor som
det procenttal som anges där för respektive nivå.

Tillämpad genomsnittlig löneminskning

23 § Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen under en
avtalsperiod är den minskning av lönen som en arbetstagare
har haft eller, om han eller hon har varit frånvarande,
skulle ha haft under avtalsperioden.

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen anges i procent
av summan av ordinarie lön under avtalsperioden avrundat till
närmaste heltal.

24 § När den tillämpade genomsnittliga löneminskningen enligt
23 § fastställs för en arbetstagare, ska hänsyn tas endast
till månader eller delar av månader under avtalsperioden för
vilka preliminärt stöd lämnats för honom eller henne.

Den tillämpade genomsnittliga löneminskningen ska anses
motsvara en nivå enligt 13 § om den är lika stor som det
procenttal som anges där för respektive nivå.

Återbetalningsskyldighet för allt preliminärt stöd i vissa
fall

25 § Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka allt
preliminärt stöd som har betalats ut för en arbetstagare
under en avtalsperiod, om tillämpad genomsnittlig arbetstids-
och löneminskning beräknat på de månader eller delar av
månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd
lämnats för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete inte
motsvarar en och samma nivå enligt 12 och 13 §§. Detsamma
gäller om något av angivna förhållanden inte har stöd i avtal
enligt 15 eller 16 §.

Beräkning av slutligt stöd om avtal justerats under
avtalsperioden

26 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig
att betala tillbaka skillnaden mellan preliminärt stöd och
slutligt stöd, om det preliminära stödet för en stödmånad har
beräknats på en större arbetstidsminskning än den som följer
av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för
stödmånaden.

Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt
stöd men baserat på den mindre arbetstidsminskningen.

27 § En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd har rätt
till ytterligare stöd motsvarande skillnaden mellan
preliminärt stöd och slutligt stöd, om preliminärt stöd för
en stödmånad har beräknats på en mindre arbetstidsminskning
än den som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten
gäller för stödmånaden.

Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt
stöd men baserat på den större arbetstidsminskningen.

Ytterligare stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har
näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder som har
överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när
frågan om sådant stöd prövas. Är arbetsgivaren en juridisk
person, får den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.

Anmälan om avstämning

28 § Arbetsgivaren ska ställa samman belopp som arbetsgivaren
i före-kommande fall är skyldig att betala tillbaka enligt 25
och 26 §§ och har rätt till enligt 27 § till ett
nettobelopp.

29 § En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning
ska ge in en anmälan om avstämning. Anmälan ska ha kommit in
till Skatteverket inom två kalendermånader från
avstämningstidpunkten. I anmälan ska det anges om
arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter
sammanställning enligt 28 §.

En arbetsgivare som efter sammanställning enligt 28 § har
rätt till ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om
avstämning. I annat fall betalas inte något ytterligare stöd
ut för avstämningsperioden.

Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in
anmälan om avstämning medges. Om förhållandena har ändrats så
att det inte längre finns förutsättningar för anståndet, ska
anståndet återkallas.

30 § Om en anmälan om avstämning inte ges in inom rätt tid,
är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt
stöd. Detsamma gäller en arbetsgivare som i anmälan inte
anger återbetalningsskyldighet enligt 25 eller 26 § eller
anger återbetalningsskyldighet med för lågt belopp.

Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin
återbetalningsskyldighet, om det är uppenbart oskäligt att
arbetsgivaren ska betala tillbaka allt preliminärt stöd.

Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar

31 § En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på
felaktig grund eller med ett för högt belopp, är
återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för
mycket.

Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett
för högt belopp, är arbetsgivaren återbetalningsskyldig
endast om denne har insett eller skäligen borde ha insett
felet.

Kreditering och debitering av skattekonto

32 § Preliminärt stöd och ytterligare stöd ska tillgodoföras
arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto som
avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i
månaden efter det att beslut om utbetalning fattats, med
undantag för januari då stödet i stället ska krediteras den
17 och i augusti den 12 eller 17.

33 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt denna
lag, ska Skatteverket besluta att återkräva beloppet. Ett
sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som
arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska
betalas.

Senaste betalningsdagen ska bestämmas till den 12 eller 26 i
en månad, i januari den 17 eller 26, i augusti den 12, 17
eller 26 och i december den 12 eller 27, och tidigast 30
dagar efter beslutet.

Det belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka
ska debiteras ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

34 § I fråga om stöd enligt denna lag gäller vad som sägs i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. inbetalning till det särskilda kontot för
skattebetalningar i 62 kap. 2 §,

2. avräkning i 62 kap. 11–14 §§,

3. vilken skatt eller avgift som är betald i 62 kap. 15 §,

4. inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon
i 62 kap. 19 §,

5. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2,
4–6, 8–10, 13, 15, 16, 22 och 23 §§,

6. återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap. 2, 4, 9
och 10 §§,

7. ränta i 65 kap. 2–4, 7, 8, 13–16 och 18 §§,

8. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §,

9. indrivning i 70 kap., och

10. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

En fordran enligt denna lag ska vid tillämpningen av lagen
(1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. anses
vara en sådan fordran som har påförts enligt
skatteförfarandelagen.

Kontroll

35 § En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge
Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende
på arbetsgivarens rätt till stöd och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen.

36 § Skatteverket får förelägga en arbetsgivare att fullgöra
sina skyldigheter enligt 35 §.

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande får
dock inte förenas med vite om det finns anledning att anta
att den som ska föreläggas har begått en gärning som är
straffbelagd, och föreläggandet avser utredning av en fråga
som har samband med den misstänkta gärningen.

Handläggande myndighet

37 § Frågor enligt denna lag, utom frågor som avses i 5–8 §§,
prövas av Skatteverket.

Överklagande

38 § Beslut enligt denna lag överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Beslut enligt 5–8 §§ och
beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) får dock inte överklagas.