Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

SFS nr
2013:982
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2013-11-21

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bistånd med
delgivning utomlands och i Sverige.

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som
avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

2 § Vid bistånd med delgivning enligt denna förordning
tillämpas delgivningslagen (2010:1932).

Bistånd med delgivning utomlands

3 § En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett mål
eller ärende ska delge någon utomlands får ansöka hos
Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med delgivning,
om

1. myndigheten har försökt att själv delge mottagaren i
den andra staten, men detta inte har kunnat ske,

2. det saknas möjlighet för myndigheten att själv ansöka om
bistånd med delgivning i den andra staten, eller

3. den andra staten kräver att en ansökan om delgivning
skickas genom en centralmyndighet.

4 § Ansökan om bistånd med delgivning i Danmark, Finland,
Island eller Norge enligt den nordiska överenskommelsen den
26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och
bevisupptagning görs hos behörig myndighet i den stat där
delgivning ska ske.

5 § En person som, utan samband med mål eller ärende, ska
delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i
Stockholms län om bistånd med delgivning, om

1. den enskilde har försökt att själv delge mottagaren i den
andra staten, men detta inte har kunnat ske, eller

2. det saknas möjlighet för personen att själv ansöka om
bistånd med delgivning i den andra staten.

6 § En ansökan om bistånd med delgivning enligt 3 eller 5 §
bör innehålla

1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om
medborgarskap,

2. namn och organisationsnummer för juridisk person,

3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra
kontaktuppgifter,

4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas
och skälen till det,

5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska
verkställas på ett visst sätt,

6. uppgift om tidigare delgivningsförsök och skälen till att
bistånd begärs av Länsstyrelsen i Stockholms län,

7. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan, och

8. en kort sammanfattning av innehållet i de handlingar som
ska delges.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

Om det för att delgivning ska kunna ske krävs att ansökan
eller handlingarna är skrivna på eller översatta till visst
språk, ska en översättning av ansökan eller handlingarna
bifogas.

7 § Om en ansökan enligt 6 § till form eller innehåll är
bristfällig eller om det under ärendets handläggning
framkommer att ansökan behöver kompletteras, ska
Länsstyrelsen i Stockholms län ge myndigheten eller den
enskilde möjlighet att inom en viss tid komma in med
nödvändig komplettering.

8 § Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa
delgivningsuppdraget till den myndighet eller person som
ansökt om bistånd med delgivning. Om delgivning inte kunnat
ske, ska länsstyrelsen ange skälen till detta.

Bistånd med delgivning i Sverige

9 § Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar bistånd med
delgivning i Sverige, om ansökan om sådant bistånd getts in
av utländsk domstol eller myndighet eller någon som enligt en
internationell överenskommelse som är bindande för Sverige är
behörig att ansöka om bistånd med delgivning.

En ansökan om bistånd med delgivning som görs med stöd av den
nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes
rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning ska ges in
till länsstyrelsen i det län där delgivningsmottagaren är
folkbokförd eller har sitt säte.

Om en ansökan har getts in till en annan myndighet än den
länsstyrelse som anges i första eller andra stycket, ska
myndigheten lämna över ansökan till den länsstyrelse som är
behörig om inte myndigheten enligt lag eller annan
författning själv ska ombesörja delgivningen.

10 § En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige får
översändas genom post, bud, telefax eller, om det är
lämpligt, på elektronisk väg.

Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan får
översändas på något av dessa sätt.

11 § En ansökan om bistånd med delgivning enligt 9 § bör
innehålla

1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om
medborgarskap,

2. namn och organisationsnummer för juridisk person,

3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra
kontaktuppgifter,

4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas
och skälen till det,

5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska
verkställas på ett visst sätt, och

6. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

12 § Om en ansökan enligt 11 § till form eller innehåll är så
bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet går att
lägga till grund för delgivning i Sverige ska den som ansökt
om delgivning ges möjlighet att inom en viss tid komma in med
nödvändig komplettering.

13 § En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige ska vara
skriven på eller översatt till svenska, eller

1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den
europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål, den nordiska överenskommelsen den
26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och
bevisupptagning, Förenta nationernas konvention den 20
december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen, Förenta nationernas konvention den 15
november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
eller Förenta nationernas konvention den 31 oktober 2003 mot
korruption, eller

2. till danska, norska eller engelska om ansökan görs med
stöd av den europeiska konventionen den 8 november 1990 om
penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av
vinning av brott, eller

3. till engelska eller franska om ansökan görs med stöd av
Haagkonventionen den 15 november 1965 om delgivning i
utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.

14 § Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan
bör vara skriven på eller översatt till svenska, eller

1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den
europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål eller den nordiska överenskommelsen
den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och
bevisupptagning, eller

2. till ett annat språk som delgivningsmottagaren förstår om
den ansökande myndigheten känner till detta och ansökan görs
med stöd av konventionen den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater eller avtalet mellan Europeiska unionen och
Japan den 15 december 2009 om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmål.

Om handlingen som ska delges är översatt till ett annat språk
än vad som följer av första stycket, ska
delgivningsmottagaren i samband med delgivningen, upplysas om
att hans eller hennes samtycke i vissa fall krävs enligt

4 a § andra stycket delgivningslagen.

15 § När delgivning har skett, ska intyg om detta upprättas.
Om delgivning inte kunnat ske, ska skälen till detta anges.
Länsstyrelsen ska redovisa ärendet till den som enligt 9 §
ansökt om bistånd med delgivning.

16 § Avser delgivningen kallelse av vittne eller sakkunnig
till inställelse inför den andra statens rättsliga
myndigheter får Länsstyrelsen i Stockholms län betala ut
förskott för kostnader med anledning av inställelsen, om

1. kallelsen sker med stöd av den europeiska konventionen den
20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, och

2. det har begärts av den myndighet som ansökt om bistånd.

Länsstyrelsen i Stockholms län bestämmer storleken på
förskottet. Förskottet lämnas av allmänna medel.
Länsstyrelsen ska kräva tillbaka vad som har betalats ut i
förskott om det inte med hänsyn till beloppets storlek finns
skäl att avstå från återkrav.

Gemensamma bestämmelser

17 § Länsstyrelsen i Stockholms län ska inte ta ut någon
avgift för att bistå med delgivning utomlands eller i Sverige
med undantag för vad som gäller för enskild sökande enligt 22 §
delgivningsförordningen (2011:154).