Lag (2014:1005) om virkesmätning

SFS nr
2014:1005
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-06-19

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att ge säljare och köpare av virke
likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för det
virke som överlåts är rimlig.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag avses med

1. virke: stam, stubbe och grenar av avverkade träd oavsett
sönderdelning före industriell vidareförädling,

2. virkesmätning: bestämmande av virkes kvantitet och virkes
lämplighet för avsedd användning.

Lagens tillämpningsområde

3 § Denna lag gäller sådan virkesmätning som ligger till
grund för att bestämma ersättningen för virket vid en
överlåtelse.

Lagen gäller inte om virket

1. tidigare har överlåtits,

2. överlåts till en enskild person för privat bruk,

3. överlåts till näringsidkare för småskalig förädling eller
småskalig energiproduktion, eller

4. överlåts av ett företag till ett annat företag inom samma
koncern.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vad som avses med småskalig
förädling, småskalig energiproduktion och koncern.

Bemyndiganden

Föreskrifter om virkesmätning

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska
utföras,

2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss
tid spara resultatet av utförd mätning, uppgifter om
mätningen och information som ligger till grund för
resultatet, och

3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna
resultatet av mätningen, uppgifterna om mätningen och
informationen som ligger till grund för mätningen till
säljare och köpare.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför
virkesmätning att till tillsynsmyndigheten

1. anmäla sin verksamhet, och

2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Föreskrifter om egenkontroll

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför
virkesmätning att

1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att
virkesmätning enligt denna lag följer de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen, och

2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och
den information som ligger till grund för resultatet.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) utövar tillsyn över de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

Rätt till upplysningar och tillträde

8 § Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för
att utöva tillsyn rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
har anknytning till virkesmätningen och där göra
undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

Förelägganden och förbud

9 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag eller de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Vite

10 § Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Överklagande

11 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.