Förordning (2014:1006) om virkesmätning

SFS nr
2014:1006
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-06-19

Uttryck i förordningen

1 § De uttryck som används i förordningen har samma betydelse
som i lagen (2014:1005) om virkesmätning.

Tillämpningsområdet

2 § I lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med koncern en
sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt
årsredovisningslagen (1995:1554) bildar en koncern.

3 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som i
lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med småskalig
förädling och småskalig energiproduktion.

Föreskrifter om virkesmätning

4 § Skogstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska
utföras,

2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss
tid spara resultatet av utförd mätning, uppgifter om
mätningen och information som ligger till grund för
resultatet, och

3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna
resultatet av mätningen, uppgifterna om mätningen och
informationen som ligger till grund för mätningen till
säljare och köpare.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

5 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för
den som utför virkesmätning att till Skogsstyrelsen

1. anmäla sin verksamhet, och

2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Föreskrifter om egenkontroll

6 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för
den som utför virkesmätning att

1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att
virkesmätning enligt lagen (2014:1005) om virkesmätning
följer de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
förordning, och

2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och
den information som ligger till grund för resultatet.

Tillsynsmyndighet

7 § Skogsstyrelsen utövar tillsyn (tillsynsmyndighet) över de
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.