Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

SFS nr
2014:1009
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1011

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010
av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för
verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på
marknaden, och

2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

De ord och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 995/2010.

Behörig myndighet

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig
myndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och
enligt denna lag.

Kontroll

3 § Den behöriga myndigheten ska utöva kontroll av

1. att de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som
har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, och

2. att denna lag, de föreskrifter som meddelats i anslutning
till lagen och de beslut som meddelats med stöd av lagen
följs.

Den behöriga myndigheten ska också verka för att nämnda
beslut och bestämmelser följs.

4 § Den behöriga myndigheten har i den utsträckning som
behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar, ta del av handlingar och
register, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
har anknytning till den verksamhet kontrollen avser och där
göra undersökningar och ta prover av timmer och trävaror som
kan härröra från olagligt avverkat timmer.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

5 § Den behöriga myndigheten får i samband med kontroll av en
verksamhetsutövare besluta om att hos denne ta om hand timmer
eller trävaror som släppts ut på marknaden av
verksamhetsutövaren om det är uppenbart att timret eller
trävarorna härrör från olaglig avverkning. Ett sådant
omhändertagande får vara i högst sex månader.

Förelägganden och förbud

6 § Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i
1 § får den behöriga myndigheten meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att

1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som
meddelats med stöd av EU-förordningarna ska följas, och

2. denna lag, de föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen och de beslut som meddelats med stöd av lagen ska
följas.

Vite

7 § Förelägganden eller förbud enligt de EU-förordningar som
anges i 1 § eller enligt 6 § får förenas med vite.

Den behöriga myndigheten får dock inte förelägga någon vid
vite att medverka i en utredning av en gärning som kan leda
till straff för honom eller henne.

Hjälp av Polismyndigheten

8 § Polismyndigheten ska på begäran av den behöriga
myndigheten lämna den hjälp som behövs för att

1. utöva kontrollen enligt 3 §, eller

2. verkställa ett beslut som meddelats med stöd av de
EU-förordningar som anges i 1 § eller med stöd av denna
lag.
Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
användas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Straff

9 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i
artikel 4.1, jämförd med artikel 2, i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010, i
den ursprungliga lydelsen, att släppa ut timmer från olaglig
avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på
marknaden, om avverkningen skett i strid med bestämmelser i
avverkningslandet i fråga om

1. tillstånd eller godkännande,

2. anmälan eller underrättelse till en myndighet eller
föreskriven tidsfrist efter sådan anmälan eller
underrättelse,

3. villkor i ett tillstånd eller i ett beslut om
godkännande,

4. områdesskydd till skydd för särskilda miljöer eller arter,
eller

5. tillstånd eller förbud när det gäller export. I ringa fall
ska det inte dömas till ansvar.

Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff
enligt brottsbalken eller enligt 29 kap. 2 b § miljöbalken,
får inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

10 § Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas
till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet.

Förverkande

11 § Timmer och trävaror som varit föremål för brott enligt
9 § eller värdet därav samt utbyte av ett sådant brott ska
förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Överklagande m.m.

12 § Den behöriga myndigheten får bestämma att ett beslut av
myndigheten enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller
denna lag ska gälla omedelbart även om det överklagas.

13 § Beslut av den behöriga myndigheten enligt de
EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.