Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

SFS nr
2014:1010
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-06-26

1 § Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010
av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för
verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på
marknaden, och

2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

De ord och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 995/2010.

2 § Skogsstyrelsen ska utföra de uppgifter som en behörig
myndighet har enligt de EU-förordningar som avses i 1 § och
enligt lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

3 § Skogsstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter
till de EU-förordningar som avses i 1 § och till lagen
(2014:1009) om handel med timmer och trävaror.