Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik

SFS nr
2014:1020
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-07-10

/Träder i kraft I:2016-01-01/
Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller redovisningscentraler för taxitrafik
enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Definition

2 § Med en redovisningscentral avses en verksamhet som består
i att ta emot, lagra och lämna ut uppgifter som överförs från
taxametrar.

Tillstånd m.m.

Tillståndsplikt

3 § Det krävs tillstånd för att få driva en
redovisningscentral.

Tillståndsmyndighet

4 § Ansökan om tillstånd prövas av den myndighet som
regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten).

Verksamhetsansvarig

5 § Hos redovisningscentralen ska det finnas en eller flera
personer som har särskilt ansvar för att verksamheten utövas
i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten
(verksamhetsansvarig).

6 § En fysisk person som har tillstånd att driva en
redovisningscentral är verksamhetsansvarig.

7 § Hos juridiska personer som har tillstånd att driva en
redovisningscentral ska den juridiska personen utse den eller
de som ska vara verksamhetsansvariga.

Förutsättningar för tillstånd

8 § Tillstånd att driva en redovisningscentral får ges endast
till den som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och gott
anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Tillstånd att driva en redovisningscentral får inte ges till
en ideell förening eller en stiftelse.

9 § För tillstånd att driva en redovisningscentral krävs att
mottagande, lagring och utlämnande av taxameteruppgifter sker
under sådana förhållanden som är ägnade att upprätthålla den
överförda informationens säkerhet.

10 § Endast den som är bosatt inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) får ges tillstånd att driva en
redovisningscentral. Om sökanden är en juridisk person ska
denna ha sitt säte inom EES.

För tillstånd krävs att den tekniska utrustning som ska
användas för mottagande, lagring och utlämnande ska finnas
inom EES.

11 § Prövningen enligt 8 § första stycket ska avse den eller
de som är verksamhetsansvariga.

Därutöver ska prövningen i fråga om en juridisk person avse
den juridiska personen samt följande personer:

1. den verkställande direktören och annan som genom en
ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till
följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en
väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad
på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse,
och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en
styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första
stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående
till gäldenären.

12 § Om någon av dem som anges i 11 § byts ut eller om det
tillkommer någon sådan person, ska den nya personens
lämplighet prövas.

Redovisningscentralen är skyldig att snarast anmäla sådana
ändrade förhållanden till tillståndsmyndigheten.

13 § Vid prövningen av den sökande i fråga om kravet på gott
anseende ska den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas.

Tillstånds giltighet

14 § Ett tillstånd att driva redovisningscentral gäller tills
vidare.

15 § Om tillståndshavaren avlider eller försätts i konkurs,
övergår tillståndet till dödsboet respektive konkursboet.

Tillståndet gäller, om inte tillståndsmyndigheten på grund av
särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex
månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

Hos en redovisningscentral ska, efter dödsfall eller konkurs,
en föreståndare som har godkänts av tillståndsmyndigheten
vara verksamhetsansvarig. I fråga om denne ska 8 § första
stycket tillämpas.

16 § Tillståndet ska upphöra att gälla, om inte en
föreståndare har anmälts till tillståndsmyndigheten inom en
månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet.

Tillståndet ska också upphöra att gälla, om föreståndaren
inte godkänns och inte en annan föreståndare anmäls inom den
tid som tillståndsmyndigheten bestämmer. Om en annan
föreståndare anmälts men inte heller denne godkänns, upphör
tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet om
att inte godkänna honom eller henne har vunnit laga kraft.

17 § När ett tillstånd har upphört att gälla av skäl som
framgår av 15 eller 16 § ska dödsboet eller konkursboet,
senast sex veckor efter det att tillståndet upphörde,
överföra de taxameteruppgifter som lagras hos den tidigare
redovisningscentralen till en annan redovisningscentral som
innehavaren av taxitrafiktillståndet anvisar eller, om det
inte går att få en sådan anvisning, den redovisningscentral
som dödsboet eller konkursboet väljer.

Återkallelse av tillstånd

18 § Om det i driften av redovisningscentralen eller i annan
näringsverksamhet som tillståndshavaren bedriver har
förekommit allvarliga missförhållanden eller om
förutsättningarna för tillstånd av annan anledning inte
längre är uppfyllda, ska tillståndet återkallas av
tillståndsmyndigheten.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet
bör återkallas, kan i stället varning meddelas.

19 § Ett ärende som avses i 18 § får inte avgöras utan att
tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut en
verksamhetsansvarig eller annan person vars lämplighet
prövas. Om inte heller den nya personen godkänns ska
tillståndet återkallas.

20 § Ett tillstånd ska återkallas

1. om det inte används och särskilda skäl inte talar emot en
återkallelse, eller

2. på tillståndshavarens begäran om verksamheten inte har
bedrivits eller upphör.

21 § Ett beslut om återkallelse eller varning ska delges den
som beslutet gäller.

22 § När ett tillstånd har återkallats ska den eller de som
vid tidpunkten för återkallelsen var verksamhetsansvariga,
senast sex veckor efter det att tillståndet återkallades,
överföra de taxameteruppgifter som lagras hos den tidigare
redovisningscentralen till en annan redovisningscentral som
innehavaren av taxitrafiktillståndet anvisar eller, om det
inte går att få en sådan anvisning, den redovisningscentral
som den eller de tidigare verksamhetsansvariga väljer.

Om den som tidigare varit verksamhetsansvarig inte fullgör
sin skyldighet enligt första stycket får
tillståndsmyndigheten förelägga denne att skyldigheten ska
fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Redovisningscentralens skyldigheter

23 § Redovisningscentralen ska lagra de uppgifter som
överförts enligt 2 a kap. taxitrafiklagen (2012:211) under
sju år från utgången av det kalenderår när överföringen
skedde.

När uppgifter med stöd av 17 eller 22 § överförts till en ny
redovisningscentral ska den centralen lagra dessa uppgifter
så länge som krävs för att den sammanlagda lagringstiden ska
bli densamma som i första stycket.

24 § En redovisningscentral ska på begäran av Skatteverket
lämna ut sådana taxameteruppgifter som centralen är skyldig
att lagra enligt 23 §. Redovisningscentralen ska även på
begäran av Skatteverket lämna ut uppgift om uteblivna
överföringar samt sådana meddelanden som avses i 2 a kap. 4 §
andra stycket taxitrafiklagen (2012:211).

Om redovisningscentralen inte följt Skatteverkets begäran
senast inom en vecka, får verket förelägga
redovisningscentralen att lämna ut uppgifterna. Sådant
föreläggande får förenas med vite.

En redovisningscentral ska självmant lämna uppgift om
uteblivna överföringar till tillståndsmyndigheten.

25 § Redovisningscentralen ska på begäran av en
tillståndshavare för taxitrafik lämna ut lagrade
taxameteruppgifter som tidigare har överförts av
tillståndshavaren till redovisningscentralen. Uppgifterna ska
lämnas till tillståndshavaren.

Installation och besiktning av taxameterutrustning

26 § Den som utför installation och besiktning av
taxameterutrustning ska lämna tillståndsmyndigheten uppgifter
om utförande av sådana åtgärder.

Tillsyn

27 § Tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag
och de föreskrifter som meddelats i anslutning till den
följs.

Tystnadsplikt

28 § Redovisningscentralen och den som tillhör eller har
tillhört personalen vid en sådan central får inte obehörigen
röja taxameteruppgifter, om det kan antas att det finns en
risk för att den som lämnat uppgiften utsätts för skada eller
men om uppgiften röjs. Som obehörigt röjande anses inte att
någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag
eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Överklagande

29 § Tillståndsmyndighetens beslut i frågor om
redovisningscentraler får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller Skatteverkets beslut i
fråga om föreläggande enligt 24 §.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd
eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas. I andra
fall överklagas sådant beslut till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets beslutet meddelades.

Ett beslut som rör en juridisk person överklagas till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller
verksamhetens ledning finns. I andra fall överklagas sådant
beslut till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet
meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

30 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om
inte annat förordnas.

Bemyndigande

31 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. sådana krav som avses i 8, 9 och 13 §§,

2. tillsyn enligt denna lag, och

3. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den.