Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier

SFS nr
2014:105
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2014-03-06

Syftet med lagen

1 § Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur
partier finansierar sin politiska verksamhet och hur
valkandidater finansierar sina personvalskampanjer.

Tröskelvärde

2 § Med tröskelvärde avses i denna lag hälften av det
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gäller vid utgången av det
räkenskapsår eller kalenderår som avses i 5 §.

Tillämpningsområde

3 § Lagen gäller för partier som

1. deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet,

2. har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet, eller

3. annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd
till politiska partier.

Redovisning av intäkter

4 § Ett parti ska redovisa till Kammarkollegiet hur det har
finansierat sin politiska verksamhet. Av redovisningen ska
det tydligt framgå vilka medel som har kommit verksamheten
till godo och varifrån medlen kommer (intäktsredovisning).

Intäktsredovisningen ska avse partiets verksamhet på central
nivå.

Om någon efter ett personval har utsetts till ledamot eller
ersättare för en ledamot av riksdagen eller
Europaparlamentet, ska partiets intäktsredovisning avse även
ledamotens eller ersättarens personvalskampanj.

5 § En intäktsredovisning ska avse räkenskapsår om partiet är
bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078). I
annat fall ska redovisningen avse kalenderår.

6 § En intäktsredovisning ska innehålla uppgifter om
storleken av

1. stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier,

2. stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen,

3. stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd
till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en
kvinnoorganisation inom partiet,

4. medlemsavgifter,

5. intäkter från försäljningar, lotterier, insamlingar och
liknande verksamheter,

6. bidrag från andra delar av partiets organisation,
inbegripet sidoorganisationer,

7. bidrag från privatpersoner,

8. bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra
sammanslutningar samt från stiftelser och fonder, och

9. anonyma bidrag.

Första stycket gäller även för intäkter i en verksamhet som
bedrivs i bolag eller i någon annan verksamhetsform, om
partiet har ett bestämmande inflytande över verksamheten.
Detsamma gäller för intäkter i en stiftelse som är knuten
till partiet.

Som bidrag enligt första stycket 6–9 räknas prestationer i
form av pengar, varor, tjänster och annat som har tagits emot
helt eller delvis utan någon motprestation med undantag för
sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster.
Ett bidrag som inte har lämnats i pengar ska redovisas till
sitt verkliga värde.

7 § För bidrag från enskilda som avses i 6 § första stycket 7
och 8 och som överstiger tröskelvärdet ska uppgift om
bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och
bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovisningen.
Detsamma gäller om summan av flera bidrag från samma
bidragsgivare överstiger tröskelvärdet under den period som
intäktsredovisningen avser.

För anonyma bidrag ska uppgift om vilket bidrag som har
lämnats och bidragets storlek anges särskilt i
intäktsredovisningen. Dessutom ska uppgift om det totala
antalet sådana bidrag anges.

8 § En intäktsredovisning ska i fråga om personvalskampanjer
innehålla uppgifter om storleken av intäkter som avses i 6 §
första stycket 5–9. För bidrag till en personvalskampanj
tillämpas också 7 §.

9 § En intäktsredovisning ska granskas av partiets revisor om
partiet enligt stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är
skyldigt att utse en revisor.

Granskningen ska avse frågan om huruvida intäktsredovisningen
har upprättats i enlighet med 4–8 §§. Granskningen ska vara
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen.
Yttrandet ska fogas till intäktsredovisningen.

10 § En intäktsredovisning ska ha kommit in till
Kammarkollegiet senast den 1 juli året efter det räkenskapsår
eller kalenderår som redovisningen avser.

Någon intäktsredovisning behöver dock inte ges in om summan
av de belopp som ska redovisas enligt 6 och 8 §§ understiger
tröskelvärdet, efter att avdrag har gjorts för stöd som avses
i 6 § första stycket 1–3. Partiet ska i sådant fall i stället
göra en anmälan om detta till Kammarkollegiet.

11 § En intäktsredovisning eller en anmälan enligt 10 § andra
stycket ska skrivas under av den som är behörig företrädare
för partiet på central nivå.

Om en handling som avses i första stycket upprättas
elektroniskt, ska den undertecknas med en avancerad
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer.

Offentliggörande

12 § Kammarkollegiet ska göra intäktsredovisningarna samt
anmälningar enligt 10 § andra stycket tillgängliga för
allmänheten på sin webbplats. Myndigheten ska där också
publicera uppgifter om vilka partier som inte har lämnat en
intäktsredovisning eller gjort en anmälan.

Första stycket gäller dock inte för uppgifter om en
bidragsgivares identitet som avses i 7 § första stycket, om
bidragsgivaren är en fysisk person.

Tillsyn

13 § Kammarkollegiet utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
följs.

14 § Kammarkollegiet får besluta de förelägganden som behövs
för tillsynen och för att partierna ska fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Förseningsavgift

15 § En förseningsavgift på 10 000 kronor ska tas ut av ett
parti som är skyldigt att ge in en intäktsredovisning enligt
denna lag eller göra en anmälan som avses i 10 § andra
stycket, om redovisningen eller anmälan inte har kommit in
till Kammarkollegiet inom föreskriven tid.

Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från
att ta ut en förseningsavgift om det finns synnerliga skäl
för det.

16 § Förseningsavgiften ska tillfalla staten.

17 § Kammarkollegiet prövar frågor om förseningsavgift.

Särskild avgift

18 § Om en anmälan från någon enskild eller andra
omständigheter ger särskild anledning att anta att en
intäktsredovisning är felaktig, ska Kammarkollegiet granska
innehållet i intäktsredovisningen.

Kammarkollegiet ska under samma förutsättningar utreda om en
intäktsredovisning rätteligen borde ha getts in i stället för
en anmälan som har gjorts enligt 10 § andra stycket.

19 § En särskild avgift ska tas ut av ett parti om en
utredning enligt 18 § visar att partiet

1. har utelämnat intäkter eller redovisat intäkter med för
lågt belopp, eller

2. inte har fullgjort uppgiftsskyldigheten enligt 7 § på ett
korrekt sätt.

En särskild avgift ska tas ut

1. i fall som avses i första stycket 1: med ett belopp som
motsvarar de felaktigt redovisade intäkterna, dock högst
100 000 kronor, och

2. i fall som avses i första stycket 2: med ett belopp om
20 000 kronor.

Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från
att ta ut en särskild avgift om det finns synnerliga skäl för
det.

20 § Den särskilda avgiften ska tillfalla staten.

21 § Kammarkollegiet prövar frågor om särskild avgift.

Behandling av personuppgifter

22 § Kammarkollegiet får behandla personuppgifter som avses i
13 § personuppgiftslagen (1998:204), om uppgifterna har
lämnats i en intäktsredovisning eller annars är nödvändiga
för att Kammarkollegiet ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag.

Överklagande

23 § Beslut om föreläggande enligt 14 §, förseningsavgift
enligt 15 § och särskild avgift enligt 19 § får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna
lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2014:105

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2014
och tillämpas första gången i fråga om intäktsredovisning för
kalenderåret 2014 eller det räkenskapsår som inleds närmast
efter den 31 december 2013.

2. För intäktsredovisning som avser kalenderåret 2014 eller
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
2013 gäller redovisningsskyldigheten enligt 6–8 §§ dock
endast i fråga om intäkter som har kommit den politiska
verksamheten till godo efter utgången av mars 2014.