Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015

SFS nr
2014:1053
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken
till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2015.