Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015

SFS nr
2014:1054
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och
27 §§ socialförsäkringsbalken till 58 100 kronor för år 2015.