Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden

SFS nr
2014:1059
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-08-28

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för
att finansiera Energimarknadsinspektionens uppgifter enligt
lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid
handel med grossistenergiprodukter.

2 § Bestämmelserna i denna förordning är meddelade med stöd
av 19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk
vid handel med grossistenergiprodukter.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i lagen (2013:385) om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

4 § Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett
belopp som motsvarar Energimarknadsinspektionens årliga
kostnader för den verksamhet som ska finansieras enligt 1 §.

De sammanlagda avgifterna för att finansiera
Energimarknadsinspektionens kostnader för tillsyn och
marknadsövervakning får dock högst uppgå till sju miljoner
kronor per år.

Avgift för registerhållning

5 § En marknadsaktör ska betala en årlig
registerhållningsavgift om 4 000 kronor per påbörjat
kalenderår. Om marknadsaktören inte varit registrerad från
början av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid
som marknadsaktören inte varit registrerad.

Avgift för tillsyn och marknadsövervakning

6 § En marknadsaktör ska betala en årlig avgift för tillsyn
och marknadsövervakning. Avgiften beräknas efter
marknadsaktörens andel av föregående års handel som de hos
Energimarknadsinspektionen registrerade marknadsaktörerna
har rapporterat enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om
integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, i
den ursprungliga lydelsen. Avgiften ska minst uppgå till 1
000 kronor per år.

Beslut om och betalning av avgift

7 § Energimarknadsinspektionen ska varje år besluta vilken
avgift en marknadsaktör ska betala enligt 5 och 6 §§.

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från
Energimarknadsinspektionens beslut.

Överklagande

8 § Bestämmelser om överklagande finns i 20 § lagen
(2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med
grossistenergiprodukter.