Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag

SFS nr
2014:1064
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-09-04

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning
till ellagen (1997:857) om nätkoncessionshavares intäkter
från nätverksamheten.

Förordningen är meddelad med stöd av

– 5 kap. 7 och 7 a §§ ellagen i fråga om 17 §,

– 5 kap. 8 § ellagen i fråga om 4, 13 och 14 §§,

– 5 kap. 9 § ellagen i fråga om 5–12 §§,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 16 och 18 §§,

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.

2 § Termer och uttryck som används i denna
förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857).

3 § Med anläggningstillgång avses i denna förordning

1. en anläggning för överföring av el,

2. en anläggning för mätning av överförd el,

3. ett system som används för drift eller övervakning av en
anläggning för överföring av el, eller

4. ett system som används för beräkning eller rapportering
vid mätning av överförd el.

Skäliga kostnader

4 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
vilka kostnader som nätkoncessionshavaren kan påverka och
vilket index som ska användas när kostnaderna räknas om med
hänsyn till förändringar i prisläget.

Beräkning av en rimlig avkastning

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

5 § Om en anläggningstillgång börjar användas av
nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden, ska tillgången
ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den
tidpunkt då tillgången börjar användas.

När en anläggningstillgång inte längre används, ska
tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte
som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat
användas.

Värdering av anläggningstillgångar

Nuanskaffningsvärde

6 § En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska
åsättas ett nuanskaffningsvärde som motsvarar ett normvärde
för en anläggningstillgång som är i huvudsak likadan som den
tillgång som ingår i kapitalbasen.

Ett normvärde enligt första stycket ska beräknas med
utgångspunkt i den investeringsutgift en nätkoncessionshavare
skulle ha för att förvärva eller tillverka en
anläggningstillgång under tillsynsperioden på ett
kostnadseffektivt sätt, med tillbörlig hänsyn till sådana
förutsättningar som nätkoncessionshavaren inte själv kan
påverka.

7 § Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i
stället beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller
tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i
bruk i nätverksamhet, med hänsyn tagen till förändringen i
prisläget från den anskaffningstidpunkten.

8 § Om det saknas förutsättningar att beräkna ett
nuanskaffningsvärde enligt 6 eller 7 §, ska
nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens
bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något
bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får
nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till vad som är
skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget

9 § Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i
prisläget anses svara mot faktorprisindex för byggnader.

Kapitalförslitning

10 § Vid beräkning av en rimlig avkastning ska den del av
kapitalkostnaden som motsvarar kapitalförslitning beräknas
som en fast andel av nuanskaffningsvärdet.

Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens
ekonomiska livslängd. För en anläggningstillgång vars
ekonomiska livslängd har gått till ända ska andelen beräknas
utifrån tillgångens ålder. Den ekonomiska livslängden ska
anses vara fyrtio år för en anläggning för överföring av el
och tio år för övriga anläggningstillgångar.

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om beräkning av kapitalförslitning enligt första och andra
styckena.

11 § Kapitalförslitning ska inte beräknas för en anläggning
för överföring av el, om anläggningen är äldre än femtio år,
eller för en annan anläggningstillgång, om tillgången är
äldre än tolv år.

12 § En anläggning för överföring av el ska vid beräkningen
av intäktsramen anses vara 38 år gammal vid utgången av år
2015 om

1. anläggningstillgången då är äldre än 38 år, eller

2. åldersuppgift saknas.

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur
investeringar som gäller befintliga anläggningar ska beaktas
vid åldersbestämningen och ytterligare föreskrifter om hur
anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas.

Anläggningar som finansierats genom statligt stöd

13 § Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån
från staten enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap. 9 b §
ellagen (1997:857), ska nätkoncessionshavarens kostnader vid
beräkningen av intäktsramen anses ha minskat med ett belopp
som beräknas med utgångspunkt i lånet.

Avdrag ska inte göras för en anläggningstillgång vars
ekonomiska livslängd har gått till ända.

14 § Avdraget enligt 13 § första stycket ska för ett år
beräknas som en fast andel av lånets belopp, till den del
avbetalning inte har skett, med beaktande av förändringar i
prisläget. Den fasta andelen ska beräknas utifrån
anläggningstillgångens ekonomiska livslängd enligt 10 § andra
stycket.

Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska
utöver avdraget enligt första stycket ett avdrag göras som
svarar mot inbesparade kostnader för lånat kapital. Avdraget
ska, med beaktande av förändringar i prisläget, beräknas på
produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av
anläggningstillgångens ekonomiska livslängd som återstår. De
inbesparade kostnaderna ska beräknas enligt samma grunder som
den rimliga avkastningen enligt 5 kap. 6 § ellagen
(1997:857).

Dokumentation av tillgångar

15 § Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter
om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

Av dokumentationen ska det framgå

1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,

2. var en anläggningstillgång är belägen,

3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller
har genomförts under tillsynsperioden,

4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att
beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde,

5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat
sig rådighet över tillgången på annat sätt, och

6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten.

16 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om dokumentation enligt 15 §.

Övriga bestämmelser

17 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens
sätt att bedriva nätverksamheten enligt 5 kap. 7 § ellagen
(1997:857), och

2. vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet
enligt 5 kap. 7 a § ellagen.

18 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om

1. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna in ett
förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 5 kap.
2 § ellagen (1997:857),

2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning
enligt 5 kap. 10, 12 eller 15 § ellagen,

3. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om
periodisering enligt 5 kap. 17 § ellagen,

4. utformningen av ett förslag till fördelning av en
intäktsram och vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans
med förslaget enligt 5 kap. 26 § ellagen, och

5. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna
uppgifter enligt 5 kap. 28 § ellagen.

Övergångsbestämmelser

2014:1064

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

2. Bestämmelserna i 10–12 §§ tillämpas första gången i fråga
om en tillsynsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller
senare.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:304) om
fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

4. För en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet
gäller fortfarande 6 och 8 §§ i den upphävda förordningen.