Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

SFS nr
2014:1071
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-09-04

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
under 2014 och 2015 för verksamheter som syftar till att
stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till kommuner och landsting för
verksamheter där det utvecklas innovativa strategier, system
och metoder för att långsiktigt stärka ungas inflytande i den
lokala demokratin.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 § Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som prövar frågor om och
betalar ut bidraget.

4 § Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken
verksamhet bidraget beviljas.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor.
Villkoren ska framgå av beslutet.

Vid fördelning av statsbidrag ska myndigheten beakta att
olika typer av verksamheter och verksamheter i olika delar av
landet bör främjas.

Redovisning

5 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska redovisa för Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor hur medlen har använts. Redovisningen
ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen
har använts till och de resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

6 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt
belopp,

2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 5
§, eller

4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet
om bidrag.

7 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 6 §, ska
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns
särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning.

Bemyndigande

8 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Överklagande

9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.