Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper

SFS nr
2014:1074
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-08-28

1 § Syftet med denna förordning är att

1. producenter ska ta ansvar för returpapper,

2. returpapperet ska tas om hand på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt, och

3. nå förordningens materialåtervinningsmål.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 11 §,

– 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 25 §,

– 15 kap. 7 a § miljöbalken i fråga om 11–16, 21, 22, 24,
26–27, 32 och 33 §§,

– 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 28–31 §§,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 35 §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.

3 § Bestämmelser om att kommunen ska ansvara
för transport samt återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall finns i 15 kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar
inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som
lämnas till någon som med stöd av denna förordning får samla
in avfallet.

4 § Bestämmelser om skyldighet att sortera ut returpapper
från annat avfall och vart man ska lämna returpapperet finns
i 24 c och 24 d §§ avfallsförordningen (2011:927).

Uttryck i förordningen

5 § I denna förordning avses med

tidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam,
telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och
liknande produkter av papper, och

returpapper: avfall som utgörs av tidningar.

6 § Med producent avses i denna förordning den som
yrkesmässigt för distribution inom Sverige

1. tillverkar eller till Sverige för in sådant papper som
tidningar trycks på,

2. trycker eller låter trycka tidningar, eller

3. till Sverige för in tidningar.

7 § I denna förordning avses med

materialåtervinna: att återvinna avfall genom att upparbeta
det till nya produkter, material eller ämnen som inte ska
användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,

återvinna: hantera avfall på ett sådant sätt att det
förbereds för att kunna återanvändas eller kommer till nytta
som ersättning för annat material eller förbereds för att
komma till nytta som ersättning för annat material,

bortskaffa: göra sig av med något som är avfall utan att
återvinna det eller lämna det till någon som samlar in eller
transporterar bort det, och

behandla: återvinna eller bortskaffa.

8 § I denna förordning avses med

samla in: hämta eller ta emot returpapper samt sortera, lagra
eller på annat sätt hantera det hämtade eller mottagna
avfallet innan det transporteras vidare till behandling,
och

insamlingssystem: yrkesmässig insamling av
returpapper.

Materialåtervinningsmål

9 § Bestämmelsen i 10 § anger mål för materialåtervinning.
För att beräkna om målet nås ska det tal som motsvarar den
mängd returpapper som har materialåtervunnits under ett
kalenderår (materialåtervinningsmängden) divideras med det
tal som motsvarar den mängd tidningar som har tillverkats i
Sverige eller förts in till Sverige under samma kalenderår
(produktionsmängden). Mängderna ska anges i vikt. Vid
beräkningen av produktionsmängden ska inte de tidningar som
yrkesmässigt förts ut från Sverige ingå. Resultatet av
divisionen är materialåtervinningsgraden, som ska anges i
procent.

10 § Målet är att materialåtervinningsgraden före den 1
januari 2020 ska vara minst 75 procent och därefter minst 90
procent.

Producentansvar för hantering av returpapper

11 § Den som är producent av tidningar eller papper som
tidningar trycks på ska

1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att
tidningarna och papperet tas om hand när de blir avfall och
se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning,
eller

2. se till att någon annan som har tillstånd enligt 12 § att
driva ett insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om
tidningarna och papperet när de blir avfall.

Insamlingssystem

12 § Det krävs tillstånd för att driva ett
insamlingssystem.

Tillstånd krävs inte för

1. en kommuns insamling av returpapper inom kommunen, eller

2. insamling av utsorterat returpapper som uppkommit i eller
i samband med yrkesmässig verksamhet.

13 § Ett insamlingssystem som kräver tillstånd enligt 12 §
ska vara lämpligt och rikstäckande.

För att ett system ska anses lämpligt ska

1. det i systemet ingå

a) lättillgängliga insamlingsplatser där den som har använt
en tidning och vill lämna den som returpapper kan göra det
enkelt och utan att behöva betala något till systemet,

b) en tjänst som innebär att systemet utan att ta betalt
hämtar eller tar emot returpapper som kommunen har samlat
in,

c) en tjänst som innebär att den som har samlat in
returpapper som uppkommit i yrkesmässig verksamhet kan lämna
papperet till systemet utan att behöva betala något till
systemet, och

d) en tjänst som innebär att andra än hushåll får sådan
information som avses i 31 §,

2. insamlingen ske på ett sätt som inte försvårar
materialåtervinning,

3. det returpapper som samlas in behandlas på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt,

4. verksamheten bedrivas så att den effektivt bidrar till att
nå målen för materialåtervinning i denna förordning,

5. det finnas en betryggande säkerhet som motsvarar
kostnaderna för att samla in och behandla sådant returpapper
som systemet ska ta hand om enligt ett sådant åtagande som
avses i 11 §,

6. den som driver systemet samverka med andra som har
tillstånd att driva insamlingssystem om hur kostnader för
hanteringen av det returpapper som har samlats in ska
fördelas,

7. den som driver systemet ge producenter möjlighet att låta
tidningar omfattas av systemet utan villkor som diskriminerar
någon producent, och

8. systemet i övrigt drivas på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt.

För att ett system ska anses rikstäckande ska det i systemet
finnas insamlingsplatser i varje kommun med en geografisk
spridning inom kommunen som är skälig med hänsyn till
befolkningstäthet, verksamheters lokalisering och övriga
omständigheter.

14 § Vid bedömning av om ett insamlingssystem är lämpligt och
rikstäckande ska hänsyn tas till det som kommit fram vid
samråd enligt 16 och 27 §§.

Förberedande samråd om insamlingssystem

15 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan
den ansöker om ett tillstånd enligt 12 § samråda med andra
som har tillstånd att driva insamlingssystem och i det
samrådet undersöka möjligheterna att samordna systemen.

16 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan
den ansöker om ett tillstånd enligt 12 § samråda med
kommunerna och i det samrådet

1. utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och
drivas,

2. utförligt redogöra för hur systemet ska samordnas med
andra insamlingssystem som har tillstånd och med kommunernas
renhållningsskyldighet,

3. redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns
eller ska sökas för verksamheten, och

4. undersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta
uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för
insamling eller vidta andra åtgärder.

Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på
redogörelsen enligt första stycket 1–3.

Prövning av ansökan om tillstånd att driva ett
insamlingssystem

17 § Frågor om tillstånd enligt 12 § prövas av
Naturvårdsverket.

18 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla
uppgifter

1. om sökandens namn, kontaktuppgifter och person- eller
organisationsnummer eller, om sådant inte finns, sökandens
nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer,

2. om hur insamlingssystemet ska utformas och drivas,

3. om hur betryggande säkerhet ska ställas för de kostnader
som är förenade med att samla in och behandla det returpapper
som systemet ska ta hand om enligt ett sådant åtagande som
avses i 11 §,

4. om vad som har kommit fram vid samråd enligt 16 §, och

5. som i övrigt behövs för en prövning av om systemet är
lämpligt och rikstäckande enligt 13 §.

19 § Ett tillstånd får ges endast till den som

1. har personella, tekniska, organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar att driva ett insamlingssystem som uppfyller
kraven i 13 §,

2. är producent eller enligt 11 § 2 har åtagit sig att ta
hand om returpapper, och

3. har samrått enligt 16 §.

20 § Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för
att insamlingssystemet under hela tillståndstiden ska
uppfylla kraven i 13 §.

Motsvarande tillstånd i andra länder

21 § Den som i ett annat land inom EU eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet har rätt att samla in returpapper
enligt ett tillstånd eller annat godkännande som getts i det
landet (utländskt tillstånd) får, i stället för att ansöka om
tillstånd enligt 12 §, begära att Naturvårdsverket prövar om
det utländska tillståndet motsvarar ett tillstånd enligt 12 §
och uppfyller kraven i 13 §.

22 § Om ett utländskt tillstånd motsvarar ett tillstånd
enligt 12 § och uppfyller kraven i 13 §, ska Naturvårdsverket
besluta att det utländska tillståndet gäller som ett
tillstånd enligt 12 §.

Information om givna tillstånd

23 § Naturvårdsverket ska informera allmänheten om vilka som
enligt 12 eller 22 § har tillstånd att driva ett
insamlingssystem.

Driften av ett insamlingssystem

24 § Den som driver ett insamlingssystem ska

1. fortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i
13 §,

2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana
förändringar i systemet som kan påverka bedömningen av hur
systemet uppfyller kraven i 13 §,

3. snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer fram
vid samråd enligt 27 §, och

4. lämna de uppgifter till kommunen som den behöver för att
uppfylla kraven i 31 § denna förordning och i 76 b §
avfallsförordningen (2011:927).

25 § Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31
mars varje år till Naturvårdsverket lämna

1. uppgifter om vilka producenter som låter tidningar eller
papper som tidningar trycks på omfattas av systemet med
uppgift om varje producents person- eller
organisationsnummer, eller om sådant inte finns, producentens
nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer,

2. uppgifter om den totala mängd tidningar som de producenter
som avses i 1 yrkesmässigt för distribution inom Sverige har
tryckt eller fört in till Sverige under det närmast
föregående kalenderåret, dock inte tidningar som yrkesmässigt
förts ut från Sverige, och

3. i fråga om det returpapper som hanteras av systemet,
uppgifter om den mängd returpapper som under det närmast
föregående kalenderåret har

a) samlats in,

b) behandlats i Sverige,

c) transporterats till ett annat land för behandling, och

d) behandlats i ett annat land.

Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt.
Uppgifter enligt första stycket 3 b och d ska specificeras i
hur mycket som har materialåtervunnits, hur mycket som har
återvunnits på annat sätt och hur mycket som har
bortskaffats.

Samråd under driften av ett insamlingssystem

26 § Den som driver ett insamlingssystem ska, om det behövs,
samråda med andra som har tillstånd att driva
insamlingssystem om hur systemen kan samordnas.

27 § Den som driver ett insamlingssystem ska, om det behövs
eller om en kommun begär det, samråda med kommunen om

1. hur systemet organiseras och drivs,

2. hur systemet samordnas med andra insamlingssystem och
kommunens renhållningsskyldighet, och

3. andra väsentliga frågor som rör systemet.

Kommuners insamling av returpapper

28 § En kommun får samla in utsorterat returpapper på uppdrag
av ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 §.

29 § En kommun som samlar in utsorterat returpapper på annat
sätt än enligt 28 § ska

1. göra det på ett lämpligt sätt så att insamlingen inte
försvårar materialåtervinning,

2. informera den som driver ett insamlingssystem med
tillstånd enligt 12 § om kommunens insamling och hur den
sker, och

3. lämna returpapperet till ett insamlingssystem som har
tillstånd enligt 12 §.

Kommunen får begära ersättning för att lämna returpapperet
endast om det mellan kommunen och den som driver
insamlingssystemet finns en överenskommelse om sådan
ersättning.

Insamling av returpapper från yrkesmässig verksamhet

30 § Utsorterat returpapper som uppkommit i eller i samband
med yrkesmässig verksamhet får samlas in även av andra än en
kommun och den som har tillstånd enligt 12 §, om insamlingen
görs på ett lämpligt sätt så att den inte försvårar
materialåtervinning och den som samlar in

1. ser till att

a) returpapperet behandlas på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt,

b) bedriva avfallshanteringen så att den effektivt bidrar
till att nå förordningens materialåtervinningsmål, och

c) Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år får uppgifter
motsvarande de som ska lämnas enligt 25 § första stycket 3,
eller

2. lämnar avfallet till ett insamlingssystem som har
tillstånd enligt 12 § utan att begära någon betalning om inte
annat avtalats.

Kommunens ansvar att informera

31 § Kommunen ska informera hushåll om

1. skyldigheten enligt 24 c och 24 d §§ avfallsförordningen
(2011:927) att sortera ut returpapper från annat avfall,

2. hur sorteringen ska gå till,

3. tillgängliga insamlingssystem,

4. hur hushållen kan bidra till ökad materialåtervinning,
och

5. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.

Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet
att lämna synpunkter på informationens utformning.

Omprövning och återkallelse av tillstånd

32 § Naturvårdsverket får på eget initiativ ompröva ett
tillstånd enligt 12 §, om det behövs för att
insamlingssystemet ska uppfylla kraven i 13 §.

33 § Naturvårdsverket får återkalla ett tillstånd enligt 12 §
om insamlingssystemet inte uppfyller kraven i denna
förordning.

Ett tillstånd får inte återkallas om bristerna endast har
ringa betydelse.

Tillsyn

34 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och
i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bemyndigande

35 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

36 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § tredje
stycket miljöbalken.

Övergångsbestämmeler

2014:1074

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

2. Bestämmelserna i 9 och 10 §§ tillämpas första gången i
fråga om returpapper som har samlats in efter utgången av
december 2016.

3. Bestämmelserna i 11 § tillämpas första gången i fråga om
tidningar och papper som tidningar trycks på som tillverkas,
trycks eller förs in till Sverige efter utgången av mars
2017.

4. Bestämmelserna i 12–16, 23–27, 32 och 33 §§ tillämpas
första gången i fråga om insamlingssystem som avses att
drivas efter utgången av mars 2017.

5. Bestämmelserna i 17–22 §§ tillämpas första gången i fråga
om ansökningar om tillstånd som skickas in efter utgången av
mars 2016.

6. Bestämmelserna i 28–30 §§ tillämpas första gången i fråga
om returpapper som samlas in efter utgången av mars 2017.

7. Bestämmelsen i 31 § tillämpas första gången i fråga om
information som ges efter utgången av mars 2017.

8. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1205) om
producentansvar för returpapper.

9. Bestämmelsen i 1 § i den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för returpapper som samlas in före utgången av
december 2016.

10. Bestämmelserna i 4–6 c och 8–10 §§ i den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande returpapper som
uppkommer eller samlas in före utgången av mars 2017.

11. Bestämmelserna i 7 § i den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram
till och med 2016.