Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

SFS nr
2014:1079
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2014-09-11

Uppgifter

1 § Statens historiska museer har till uppgift att främja
kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att
bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten
förvaltar.
I myndigheten ingår Statens historiska museum och
Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum.

2 § Statens historiska museums verksamhetsområde är Sveriges
historia byggd på det arkeologiska materialet, samt kyrklig
konsthistoria.

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar
föremål som har ett samband med museets verksamhetsområde.

3 § Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museums
verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt
medaljkonst.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet – Sveriges
ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel
samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller
finanshistorisk anknytning.

4 § Myndigheten ska bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet.

5 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet
beslutar att tillföra myndigheten,

3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten samt bedriva utställningsverksamhet och annan
pedagogisk verksamhet,

4. stödja regionala och lokala museer inom sitt
verksamhetsområde,

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde, och

6. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och
barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt
utbyte och samarbete.

6 § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs.

7 § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet
av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs.

8 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt
1–7 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Samverkan

9 § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer
ska omfatta det civila samhällets organisationer.

Ledning

10 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

12 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

15 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 5 § 3 och
4 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1991:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

16 § För verksamhet som anges i 4 och 8 §§ ska myndigheten ta
ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.