Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

SFS nr
2014:108
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2014-02-20

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till ideella organisationer som verkar inom
kulturmiljöområdet.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång
på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att stödja ideella
organisationer som bidrar till människors möjlighet att
uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som
främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och
utvecklas.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en
ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och
som

1. är självständig,

2. är demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar
demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering,

3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om
bidrag,

4. bedriver verksamhet av nationellt intresse, och

5. i fråga om medlemskap är öppen för alla eller är en
sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte
uppfyller de villkor som anges i första stycket 2 och 5.
Stiftelsen ska dock vara öppen för insyn. Bidrag får inte
lämnas till en statlig eller kommunal stiftelse.

4 § Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

Former för statsbidraget

5 § Statsbidrag får lämnas i form av organisationsbidrag och
etableringsbidrag.

För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller
det villkor som anges i 3 § första stycket 3.

Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om
verksamheten har beviljats annat statligt stöd.

Ärendenas handläggning

6 § Riksantikvarieämbetet prövar frågor om statsbidrag enligt
denna förordning.

7 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in
till Riksantikvarieämbetet.

8 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa
ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för
redovisning enligt 9 § anges.

Redovisning

9 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning
ska till Riksantikvarieämbetet redovisa hur medlen har
använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

10 § Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat
statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att statsbidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter.

11 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för,

4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 9 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

12 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska
Riksantikvarieämbetet besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka statsbidraget.

13 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 12 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

14 § Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet
helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 12
§ eller ett krav på ränta enligt 13 §.

Bemyndigande

15 § Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.