Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering

SFS nr
2014:1085
Departement/myndighet
Justitiedepartementet SI
Utfärdad
2014-09-11

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller vissa bestämmelser om
hantering av information med hjälp av automatiserad
behandling mellan myndigheter inom rättsväsendet i samband
med brottsutredning eller brottmålsförfarande.

Överföring av uppgifter

2 § När Polismyndigheten lämnar information om anmälda brott
eller slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska
Polismyndigheten se till att uppgifter om brott eller
brottsmisstanke och om misstänkt, målsägande och andra
berörda personer överförs med hjälp av automatiserad
behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att
de kan användas med hjälp av automatiserad behandling i
åklagarverksamheten och användas för automatiserad
uppföljning och statistik.

3 § När en åklagare enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar har anlitat biträde för att
verkställa en förundersökning och Skatteverket lämnar
slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska Skatteverket
se till att uppgifter om brott eller brottsmisstanke och om
misstänkt, målsägande och andra berörda personer överförs med
hjälp av automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras
i ett sådant format att de kan användas med hjälp av
automatiserad behandling i åklagarverksamheten och användas
för automatiserad uppföljning och statistik.

4 § När en åklagare ger in ansökan om stämning till
domstolen, ska Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten
se till att uppgifter om brottslig gärning och om tilltalad,
målsägande och andra berörda personer överförs med hjälp av
automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett
sådant format att de kan användas med hjälp av automatiserad
behandling i domstolens rättsskipande och rättsvårdande
verksamhet och användas för automatiserad uppföljning och
statistik.

5 § Om överföring vid något enskilt tillfälle inte kan ske
med hjälp av automatiserad behandling i enlighet med 2–4 §§,
får informationshanteringen ske på annat sätt.

Tjänster med enhetliga termer

6 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter
inom rättsväsendet med enhetliga termer för den information
som hanteras mellan myndigheterna i samband med
brottsutredning eller brottmålsförfarande. Tjänsten ska
innefatta typ av

– aktörer och kontaktuppgifter,

– beslut och avgöranden,

– dokument och sammanställningar,

– personutredningar,

– frihetsberövanden,

– påföljder och övriga förordnanden och hänvisning till
lagrum,

– uppgifter om status i brottsutredning eller
brottmålsförfarande,

– organisatoriska indelningar för rättsväsendets myndigheter,
och

– geografiska indelningar i kommun, län eller land.

Tjänsten ska inte innehålla personuppgifter.

7 § Åklagarmyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter
inom rättsväsendet med enhetliga termer för de uppgifter om
straffbud i Svensk författningssamling som hanteras mellan
myndigheterna i samband med brottsutredning eller
brottmålsförfarande.

Tjänsten ska inte innehålla personuppgifter.