Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

SFS nr
2014:110
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2014-02-20

1 § Konsumentverket ska i samverkan med informationsansvariga
myndigheter ansvara för att tillhandahålla och samordna en
upplysningstjänst med opartisk information och vägledning
till konsumenter.

Informationsansvariga myndigheter är Allmänna
reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen,
Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen,
Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten,
Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten,
Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet.

De informationsansvariga myndigheterna ska bidra till
upplysningstjänsten utifrån varje myndighets
verksamhetsområde.

2 § Konsumentverket och de informationsansvariga
myndigheterna ska eftersträva samverkan med andra aktörer som
förmedlar opartisk konsumentinformation, såsom andra
relevanta myndigheter, kommunerna och de konsumentbyråer som
finns för finans-, försäkrings-, energi- och
telekommarknaderna.

3 § Upplysningstjänsten ska omfatta information och
vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Upplysningstjänsten ska också omfatta information som syftar
till att underlätta för konsumenter att göra väl avvägda val.
Där ingår även information om miljömässigt hållbar konsumtion
relaterad till generationsmålet för miljöarbetet och
miljökvalitetsmålen, liksom när så bedöms lämpligt
information om andra hållbarhetsaspekter.

4 § Upplysningstjänsten ska vara tillgänglig via telefon,
e-post och internet. Konsumenterna ska kunna nå
upplysningstjänsten via en gemensam ingång för varje
kommunikationsmedel.

Den information som tillhandahålls via internet ska i
möjligaste mån vara utformad på ett enhetligt sätt.

5 § Det ska finnas ett råd för samordning av
upplysningstjänsten. Rådet ska sammanträda minst två gånger
om året. Myndighetschefen vid Konsumentverket ska vara
ordförande i rådet. Regeringen utser övriga ledamöter i rådet
för en bestämd tid.