Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

SFS nr
2014:1101
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1588

Grundläggande bestämmelser

1 § Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr
165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005
och (EG) nr 485/2008,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av
den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd
för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den
gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till
den förordningen,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av
den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om
regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar
som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken,

5. övriga EU-förordningar som meddelats med stöd av
förordning (EU) nr 1306/2013 och som avser direktstöd för
jordbrukare, och

6. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18
december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen.

2 § Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om
komplettering av de EU-förordningar som anges i 1 § och denna
förordning.

Uttryck i förordningen

3 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i förordning (EU) nr 1307/2013.

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner
enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den
ursprungliga lydelsen, och enligt artiklarna 4 och 5 i
förordning (EU) 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

Stödformer

5 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas i form av

1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr
1307/2013, i den ursprungliga lydelsen:

a) grundstöd,

b) stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet
och miljön, och

c) stöd till unga jordbrukare,

2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr
1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Ansvariga myndigheter

6 § Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet för
tillämpningen av de EU-förordningar som anges i 1 § och av
denna förordning.

7 § Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som
framgår av förordning (EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga
lydelsen, om inte något annat särskilt anges i denna
förordning eller i förordning (2007:1042) med instruktion för
Statens jordbruksverk.

8 § Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11,
12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med
verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne
län.

9 § En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 §
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter
överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller
flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens
förfogande för att

1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 §
första stycket och 36 §, och

2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34
§.

Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska
avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena
annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar
Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det
innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om
överenskommelsen.

10 § Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av
en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan
länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars
fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets
möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

Förfarandet i stödärenden

11 § Länsstyrelsen prövar frågor om stöd om inte något annat
följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrätter, stödbelopp och
tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §.

12 § Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in
till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om
inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om
jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in
till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten
bedrivs.

Ansökan om stöd till företag vars verksamhet till huvuddelen
bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne
län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §
ska ges in till Jordbruksverket.

13 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar
enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och
om innehållet i ansökan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens
handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för
utbetalning av stöd.

14 § Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera
att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna
förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning.

Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot
EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som
meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta
att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till
länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att
länsstyrelsens beslut upphör att gälla.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om
sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i
första och andra styckena.

Stödsystemets omfattning

15 § En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta
minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska
betalas ut.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska
direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd
enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet överstiger 100
euro per kalenderår.

16 § Stödbelopp överstigande 150 000 euro per kalenderår ska
reduceras med 5 procent.

Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr
1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska inte göras.

17 § Artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr
1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, om verksamheter
undantagna från direktstöd ska inte gälla jordbrukare som för
det föregående året tagit emot högst 5 000 euro i direktstöd.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter enligt artikel 9.2 i
förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, om
det underlag som ska ges in för att styrka att kriterierna
för aktiv jordbrukare är uppfyllda.

Jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och
miljön

18 § Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan
på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU)
nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska beräknas
enligt artikelns tredje stycke.

Permanenta gräsmarker

19 § Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt
artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013, i den ursprungliga
lydelsen, ska fastställas på nationell nivå.

Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i
förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen,
och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014, i den
ursprungliga lydelsen.

20 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter
för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent
gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013,
i den ursprungliga lydelsen, och artiklarna 44.2 och 44.3 i
förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

21 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och
om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1
andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations-
och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller
indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som
gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och
tvärvillkor, i den ursprungliga lydelsen.

22 § Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt
förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen,
och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter eller
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30
november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga
permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i
förordning (EU) 1307/2013.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning
(EU) nr 639/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Ekologiska fokusarealer

23 § Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i
förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen,
räknas

1. arealer som ligger i träda,

2. landskapselement i form av fältkanter på åkermark,

3. jordbruksmark med odling av salix,

4. arealer med växttäcke etablerat genom insådd av vallfrö i
huvudgröda senast under försommar, och

5. arealer med kvävefixerande grödor.

För landskapselement i form av fältkanter på åkermark ska
omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 enligt artikel
46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning
(EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr
639/2014, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2014:1588).

Stödrätternas värde

24 § Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel
25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga
lydelsen, tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med
ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret
2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får
det enhetsvärde som anges i första stycket.

25 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Jordbruksverket får besluta om sådan ökning av belopp
inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i
förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

26 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i
förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

Unga jordbrukare

27 § Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i
förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen,
betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som
jordbrukaren deklarerat.

Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska
artikel 50.8 i förordningen tillämpas.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk
och varaktig kontroll över juridiska personer som
kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014, i
den ursprungliga lydelsen.

28 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till
unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr
1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Kopplat stöd

29 § Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr
1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska betalas ut i form
av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå
till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till
förordningen och ska betalas ut för nötdjur äldre än ett år.

Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som
fastställts för finansiering och det antal djur som
berättigar till stöd under det berörda året.

För att stödet ska betalas ut krävs att djuren är korrekt
märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt
rapporterade till det register som anges i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av
den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97, i den ursprungliga lydelsen.

30 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
kopplat stöd.

Nationell reserv

31 § En jordbrukare får tilldelas stödrätter eller stödbelopp
ur den nationella reserven i den utsträckning det finns
tillgång.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt
artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga
lydelsen.

Underrättelse till Polismyndigheten

32 § Länsstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om
ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

Kontroll

33 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna
förordning följs, liksom

1. förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga
lydelsen,

2. förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga
lydelsen,
3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, i
den ursprungliga lydelsen, och

4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014, i den
ursprungliga lydelsen.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.

34 § Om stöd sökts för odling av hampa, ska länsstyrelsen vid
kontroll enligt 33 § andra stycket ta nödvändiga prover av
odlingen och låta analysera dessa.

35 § Det integrerade administrations- och kontrollsystem som
avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013, i den
ursprungliga lydelsen, ska inrättas av Jordbruksverket.

Återbetalning

36 § Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att
kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad
till.

37 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på
grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i
förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i den ursprungliga
lydelsen, finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för
de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena
gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter
ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

38 § I fråga om preskription av andra fordringar på
återbetalning än sådana som avses i 37 § gäller
preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

39 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska
ske.

Hörande av andra myndigheter

40 § Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrifter
enligt denna förordning, ska andra berörda centrala och
regionala myndigheter ges tillfälle att yttra sig.

Övriga föreskrifter

41 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på
god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel
94 i förordning (EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga
lydelsen.

42 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning
av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig
varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning
(EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga lydelsen.

42 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter
enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för
tilllämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations-
och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och
tvärvillkor. Förordning (2014:1588).

Överklagande

43 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till
Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2014:1101

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga
om 25 och 28 §§ och i övrigt den 1 januari 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordning (2004:760) om EU:s
direktstöd för jordbrukare m.m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som
avser tid före den 1 januari 2015.