Polisförordning (2014:1104)

SFS nr
2014:1104
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11

Inledande bestämmelse

1 § Av 1 § polislagen (1984:387) framgår att polisverksamhet
bedrivs av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Grundläggande bestämmelser om polisen och dess verksamhet
finns i polislagen. Ytterligare bestämmelser finns i
förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
och förordningen (2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen.

Behörighetsregler

Behörighet som polisman

2 § Med polisman avses vid tillämpning av lag eller
förordning rikspolischefen, säkerhetspolischefen, biträdande
säkerhetspolischefen, polismästare, polisöverintendent,
polisintendent, polissekreterare, poliskommissarie,
polisinspektör och polisassistent. Detsamma gäller en
polisaspirant under tjänstgöringstid vid Polismyndigheten.

Om någon som anges i första stycket inte uppehåller sin
befattning som polisman, gäller inte bestämmelser om polisman
honom eller henne. Sådana bestämmelser gäller inte heller den
som anställs enligt 5 § 1 innan han eller hon har genomgått
den utbildning som föreskrivs där.

Av 11 § förordningen (1980:123) med reglemente för
militärpolisen följer att det som föreskrivs om polisman
också tillämpas på den som fullgör uppgifter som
militärpolisman.

Behörighet för anställning

3 § Av 5 § förordningen (2014:1105) om utbildning till
polisman framgår vem som är behörig att anställas som
polisaspirant.

4 § Behörig att anställas som poliskommissarie,
polisinspektör eller polisassistent är den som har
genomgått

1. grundutbildning till polisman eller
polisutbildning för specialister enligt förordningen
(2014:1105) om utbildning till polisman, eller

2. motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser.

Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen i ett enskilt fall medge undantag från det
som föreskrivs i första stycket.

5 § Behörig att anställas som polismästare,
polisöverintendent, polisintendent eller polissekreterare är
den som

1. har lämplig akademisk examen och är beredd att genomgå den
särskilda chefsutbildning enligt förordningen (2014:1105) om
utbildning till polisman som Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen bestämmer,

2. har genomgått grundutbildning till polisman enligt
förordningen om utbildning till polisman, eller motsvarande
utbildning enligt äldre bestämmelser, och är beredd att
genomgå den ytterligare utbildning som Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen bestämmer, eller

3. har genomgått sådan utbildning som anges i 1 eller 2 eller
annan motsvarande utbildning och i övrigt uppfyller kraven
där.

6 § Av 5 § lagen (1994:260) om offentlig anställning framgår
att endast den som är svensk medborgare får ha en anställning
som polisman.

Ledning av polisverksamhet

7 § Den som i förhållande till någon annan leder och ansvarar
för viss polisverksamhet är förman i förhållande till honom
eller henne.

Det ska av arbetsordningen eller av order framgå vem som är
förman vid verksamhet som polismän utför gemensamt. I annat
fall är den som har den högsta befattningen förman. Om flera
har lika höga befattningar är den förman som har haft
befattningen längst tid, eller om de har haft befattningen
lika länge, den som är äldst.

Delegering

8 § Vid delegering av beslutanderätt och arbetsuppgifter inom
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska det särskilt
beaktas om uppgiften innebär att

– grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan komma att
inskränkas,

– beslut fattas om en interimistisk åtgärd som ska omprövas
av domstol,

– en annan stats tjänstemän tillåts utföra polisiära
uppgifter i Sverige,

– Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen beslutar att bistå
en annan stat med tjänstemän eller utrustning, eller

– en fråga väcks hos regeringen.

Om det är fråga om sådana omständigheter som anges i första
stycket, får uppgiften endast överlämnas till en särskilt
kvalificerad beslutsfattare som har den utbildning, kompetens
och erfarenhet som krävs.

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får inte överlämna åt
någon annan än en polisman att leda förundersökning eller att
avgöra frågor som Polismyndigheten enligt rättegångsbalken
ska besluta i.

9 § Det ska av arbetsordningen eller av enskilda beslut
framgå till vem beslutanderätt i en viss fråga har
delegerats.

Skyldigheter i anställningen

Kontakter med allmänheten

10 § Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska
i kontakter med allmänheten med beaktande av omständigheterna
och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa
behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende.

11 § En polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig
med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte
särskilda skäl talar mot det.

Rapporteringsskyldighet

12 § I 9 § polislagen (1984:387) finns bestämmelser om
rapporteringsskyldighet i fråga om brott.

13 § Om någon skadas till följd av en polismans ingripande
ska polismannen, om skadan inte är obetydlig, så snart den
skadade tagits om hand för vård anmäla det inträffade till
sin förman.

14 § En anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
ska underrätta sin förman om sådana förhållanden i
polisarbetet som förmannen bör känna till.

Arbetsskyldighet

15 § En anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
är skyldig att arbeta i hela landet.

Det ska framgå av anställningsbeviset om någon är skyldig att
fullgöra annat arbete utomlands än resor i anställningen.

Skyldigheter under ledig tid

16 § Även när en polisman är ledig är han eller hon skyldig
att

1. efter en förmans order avbryta ledigheten för att utföra
vissa uppgifter,

2. självmant anmäla sig hos närmaste förman vid särskilt
allvarliga händelser som kräver större polisiära insatser,
och

3. vid svårare brott eller för att förhindra andra
allvarligare störningar av den allmänna ordningen och
säkerheten självmant vidta de omedelbara åtgärder som
förhållandena medger.

En polisman som är ledig får även i andra fall än som anges i
första stycket ingripa för att trygga allmän ordning och
säkerhet eller för att tillförsäkra allmänheten skydd och
hjälp.

17 § Om en polisman har vidtagit åtgärder enligt 16 § första
stycket 3 eller andra stycket ska han eller hon snarast
underrätta en förman om det, om det inte är obehövligt.

Utomståendes medverkan i polisiär verksamhet

18 § Polismyndigheten får använda frivilliga för eftersökning
genom skallgång eller på annat sätt.

19 § Polismyndigheten får, utöver vad som anges i 18 §,
anlita lämpliga personer som ideellt stöder myndigheten i
dess verksamhet. Sådant stöd får inte innefatta
myndighetsutövning.

Rätt att meddela föreskrifter

20 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter

1. om rapporteftergift enligt 9 § polislagen (1984:387),

2. om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon
enligt 10 § 5 polislagen,

3. om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen,

4. om rätten att besluta om förverkande enligt 3 § fjärde
stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid
förverkande,

5. enligt 2 kap. 33 § och 3 kap. 6 § tredje stycket
ordningslagen (1993:1617) i fråga om

a) utförande och besiktning av en anläggning för motorsport,
olycksberedskap eller föreskrifter som i övrigt behövs från
säkerhetssynpunkt vid en sådan anläggning, och

b) utförande och besiktning av skjutbana,

6. om polislegitimation, utöver vad som anges i förordningen
(1958:272) om tjänstekort,

7. om klädsel, utrustning och annat som krävs för enhetlighet
i polisarbetet, och

8. om verkställighet av denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 1–4 och 6–8 och som
berör Säkerhetspolisen ska meddelas i samråd med den.

Övergångsbestämmelser

2014:1104

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Genom förordningen upphävs polisförordningen (1998:1558),
förordningen (1993:1635) med bemyndigande för
Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och
om utförande och besiktning av skjutbana och förordningen
(2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att
besluta om förverkande.

3. Vid tillämpningen av 2 § ska med polisman avses även den
som enligt äldre föreskrifter har anställts som
länspolismästare, biträdande länspolismästare,
kriminalkommissarie, kommissarie, kriminalinspektör eller
inspektör.