Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman

SFS nr
2014:1105
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11

Inledande bestämmelser

1 § Utbildning till polisman ska bedrivas enligt denna
förordning.

2 § Polismyndigheten ansvarar för grundutbildning till
polisman och beslutar om antagning till utbildningen.
Myndigheten beslutar också om utbildningsplan, betyg och
examination, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Av 3 a § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor framgår att regeringen beslutar vid
vilka universitet och högskolor utbildningen får bedrivas som
uppdragsutbildning.

3 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ansvarar för
funktionsinriktad utbildning.

Grundutbildning

4 § Grundutbildningen till polisman är fem terminer och
omfattar polisprogrammet och sex månaders aspirantutbildning
vid Polismyndigheten.

Den som av Polismyndigheten bedöms vara lämplig får antas
till polisprogrammet.

Polismyndigheten beslutar, i samråd med Säkerhetspolisen,

1. vilka kurser som utbildningen omfattar,

2. vilka närmare krav som ställs för att antas till
polisprogrammet, och

3. vad som krävs för att få påbörja aspirantutbildningen.

5 § Den som genomgår polisprogrammet och uppfyller de krav
som har föreskrivits med stöd av 4 § tredje stycket 3 och
inte är föremål för åtgärd enligt 11 eller 12 § får anställas
som polisaspirant vid Polismyndigheten under den tid som
aspirantutbildningen fullgörs vid myndigheten.

Funktionsinriktad utbildning

6 § Behöver någon som anges i 5 § polisförordningen
(2014:1104) och ska anställas vid Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen behörighet som polisman och har han eller
hon inte genomgått polisprogrammet eller motsvarande
utbildning, ska myndigheten se till att han eller hon får den
utbildning som behövs för anställningen (särskild
chefsutbildning).

7 § Behöver en anställd vid Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen behörighet som polisman och har han eller
hon inte genomgått polisprogrammet eller motsvarande
utbildning, ska myndigheten se till att den anställde får den
utbildning som behövs (polisutbildning för specialister).

8 § Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar i
fråga om utbildning enligt 6 eller 7 § vilka kurser som den
anställde ska genomgå och vilka krav i övrigt som den
anställde ska uppfylla för att få behörighet som polisman.

Disciplinära åtgärder

9 § Polismyndigheten får vidta disciplinära åtgärder mot en
student vid polisprogrammet som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker
vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska
bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildningen, eller

3. utsätter någon annan student eller arbets- eller
uppdragstagare inom polisen för allvarliga trakasserier.

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter
det att förseelsen begicks.

10 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får
delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen
för utbildningen. Beslutet ska avse en eller flera
tidsbestämda perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

Avskiljande

11 § Polismyndigheten får avskilja en student vid
polisprogrammet från utbildningen, om studenten

1. inte rättar sig efter en varning enligt 9 §,

2. lider av en psykisk störning,

3. missbrukar alkohol, narkotika eller andra illegala
substanser,

4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att
anse som ringa,

5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att
han eller hon inte kan tillgodogöra sig den, eller

6. på annat sätt visar sig olämplig för fortsatt
utbildning.

Om det finns anledning att anta att en student
bör avskiljas från polisprogrammet enligt första stycket 2
eller 3 får Polismyndigheten, om det behövs, uppmana
studenten att låta undersöka sig av den läkare som anvisas.

12 § Om ett förfarande inleds som syftar till att avskilja en
student vid polisprogrammet från utbildningen får
Polismyndigheten, om det behövs, med omedelbar verkan stänga
av studenten från utbildningen i avvaktan på att ärendet
avgörs slutligt.

Undantag

13 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får, om det finns
särskilda skäl, medge undantag från det som föreskrivs om
utbildning i denna förordning.

Överklagande

14 § Polismyndighetens beslut i ärenden enligt 9, 11 eller 12
§ får överklagas till Polismyndighetens personalansvarsnämnd.
Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Andra
beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Föreskrifter

15 § Polismyndigheten får i samråd med Säkerhetspolisen
meddela föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2014:1105

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Genom förordningen upphävs polisutbildningsförordningen
(1999:740).

3. I fråga om aspirantutbildning som påbörjas före den 1
april 2016 gäller äldre bestämmelser.