Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods

SFS nr
2014:1107
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:29

1 § Polismyndigheten ska registrera hittegods.

En anställd vid Polismyndigheten som har tagit emot en
anmälan om hittegods eller tagit hand om hittegods ska utan
dröjsmål se till att godset registreras.

2 § När Polismyndigheten tar hand om hittegods ska
myndigheten ge upphittaren ett bevis om det.

3 § Om ägaren till hittegodset är känd ska han eller hon
informeras om fyndet och uppmanas att inom en månad uppge om
han eller hon vill lösa godset. Ägaren ska även informeras om
att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset.
Förordning (2015:29).

4 § Om ägaren har förlorat sin rätt till hittegodset och det
är i Polismyndighetens vård, ska upphittaren uppmanas att
inom en månad betala myndighetens kostnader med anledning av
fyndet. Upphittaren ska informeras om att han eller hon
annars förlorar sin rätt till godset. Förordning (2015:29).

5 § Innan Polismyndigheten fastställer att ägaren eller
upphittaren har förlorat sin rätt till hittegods enligt 3
eller 4 § ska han eller hon ha delgetts underrättelse om att
så kan bli fallet. Kungörelsedelgivning av underrättelsen får
användas under de förutsättningar som anges i 48 §
delgivningslagen (2010:1932).

Om värdet av hittegodset kan antas vara mindre än en tiondel
av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde när godset togs om hand
eller om det saknar försäljningsvärde, får delgivning ske
genom att underrättelsen anslås hos Polismyndigheten.
Förordning (2015:29).

6 § Det som i denna förordning föreskrivs om hittegods gäller
även kvarglömda saker. Förordning (2015:29).

7 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur skälig
lösen för hittegods som omhändertagits av myndigheten ska
beräknas. Förordning (2015:29).