Förordning (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland

SFS nr
2014:1315
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-10-23

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas

1. till fastighetsägare i det område i Västmanlands län som
brandhärjades 31 juli–11 september 2014 för upparbetning av
brandskadat virke för energiproduktion,

2. till den som har kostnader för anläggning av
lagringsplatser för brandskadat virke (inklusive flis) från
det brandhärjade området.

Med upparbetning avses i denna förordning att virket avverkas
och tillreds till avsett sortiment.

Allmänna villkor

2 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas enligt
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse.

3 § Innan stöd beviljas ska det sökande företaget lämna
fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som
det tagit emot under de föregående tre åren.

4 § Stöd får inte beviljas förrän Skogsstyrelsen har
kontrollerat att detta inte medför att det totala belopp av
stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella
treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges
i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Skogsstyrelsen ska se till att kravet i artikel 1.2 i
kommissionens förordning (EU) 1407/2013 är uppfyllt innan
stöd betalas ut till företag som är verksamt inom flera
sektorer eller bedriver flera verksamheter.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska
företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013.

5 § Skogsstyrelsen ska föra ett register över de stöd som
lämnas enligt denna förordning. Ett sådant register ska
innehålla de uppgifter som behövs för att det ska vara
möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då
stödet betalades ut.

6 § Stöd lämnas inte med mindre belopp än 5 000 kronor.

Stöd för upparbetning av brandskadat virke

7 § Stöd får lämnas med högst 30 kronor per kubikmeter fast
mått under bark (m3 fub) för sådant brandskadat virke från
den egna fastigheten som

1. har upparbetats,

2. har terrängtransporterats till väg, och

3. ska användas för energiproduktion.

8 § Stöd lämnas endast om det av virkesmätningsbesked eller
annat dokument framgår att det är fråga om virke från det
brandhärjade området som klassificerats för
energiproduktion.

Stöd för anläggning av lagringsplatser

9 § Stöd får lämnas för investeringar i lagringsplatser för
lagring av brandskadat virke, inklusive flis.

Stödet får lämnas med högst 50 procent av visade kostnader
för mätanläggning, markarbeten, bevattningsanläggningar och
anordningar för att cirkulera det använda vattnet så att
lagringen inte påverkar grund- och ytvatten negativt.

10 § Stöd för lagring av brandskadat virke enligt 9 § får
endast lämnas om lagret har kapacitet att lagra virke på
minst 5 000 kvadratmeter med, i genomsnitt, minst en
kubikmeter virke fast mått under bark (m3 fub) per
kvadratmeter.

11 § Ett beslut om stöd enligt 9 § får förenas med de villkor
som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.
Villkoren ska framgå av beslutet.

Undantag från krav på lagrets kapacitet

12 § Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge
att stöd lämnas till anläggningar som omfattar en yta mindre
än 5 000 kvadratmeter eller som inte har kapacitet att lagra
i genomsnitt minst en kubikmeter virke fast mått under bark
(m3 fub) per kvadratmeter.

Förskottsutbetalning

13 § Förskott får lämnas för stöd enligt 7 § med 20 kronor
per beräknad kubikmeter fast mått under bark (m3 fub) till
fastighetsägare som avser att upparbeta brandskadat virke för
energiproduktion. Den volym som förskott beräknas på ska ha
upparbetats senast den 31 december 2017.

Förskott får lämnas för stöd enligt 9 § med 30 procent av
beräknade kostnader för mätanläggning, markarbeten,
bevattningsanläggningar och anordningar för att cirkulera det
använda vattnet till den som avser att anlägga lagringsplats
för brandskadat virke. En fullständig ansökan om stöd för den
typ av kostnad som förskottet grundats på ska ha lämnats in
senast den 1 november 2015.

Ansökan och beslut

14 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Skogsstyrelsen.

15 § En ansökan om stöd enligt 7 och 9 §§ ska ha kommit in
till Skogsstyrelsen senast den 1 november 2015.

En ansökan om förskott på stöd enligt 13 § ska ha kommit in
till Skogsstyrelsen senast den 10 december 2014.

16 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen på blankett som
fastställs av Skogsstyrelsen. Sökanden ska lämna de uppgifter
och de underlag som Skogsstyrelsen behöver för att kunna
pröva ansökan om stöd.

Återbetalning och återkrav

17 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts,

4. mottagaren har tagit emot förskott enligt 13 § första
stycket men inte lämnat in underlag till Skogsstyrelsen som
visar att den volym som förskottet grundats på har
upparbetats senast den 31 december 2017, eller

5. mottagaren har tagit emot förskott enligt 13 § andra
stycket men inte senast den 1 november 2015 lämnat in en
fullständig ansökan om stöd för den typ av kostnad som
förskottet grundats på.

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt
17 §, ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
Skogsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

19 § Ett beslut om återkrav enligt 18 § ska fattas inom tio
år från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen
(1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att
sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Övrigt

20 § Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

21 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.