Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

SFS nr
2014:132
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

1 § En kommun får som komplement till färdtjänst lämna
ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett
motorfordon till en person med funktionsnedsättning
(mobilitetsstöd), för att öka hans eller hennes möjligheter
att förflytta sig.

2 § En kommun får lämna mobilitetsstöd under förutsättning
att den som ska få stödet

– samtycker till stödet, och

– har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst, men

– inte har rätt till bilstöd enligt
socialförsäkringsbalken.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får
meddela föreskrifter om ytterligare förutsättningar för
beviljande av mobilitetsstöd.

3 § En kommun som med stöd av 4 § andra stycket lagen
(1997:736) om färdtjänst har överlåtit sina uppgifter i fråga
om färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten
i länet får även överlåta till myndigheten att fatta beslut i
enskilda ärenden om lämnande av mobilitetsstöd.