Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015

SFS nr
2014:1323
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-10-30

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2015.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga
föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG
av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 8 729 kronor 872 kronor 236 kronor 72 kronor

4 eller fler
axlar 14 094 kronor 1 409 kronor 372 kronor 72 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 7 729 kronor 772 kronor 209 kronor 72 kronor

4 eller fler
axlar 12 730 kronor 1 273 kronor 336 kronor 72 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 axlar 6 819 kronor 681 kronor 181 kronor 72 kronor

4 eller fler
axlar 11 366 kronor 1 136 kronor 300 kronor 72 kronor

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 227 kronor.