Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015

SFS nr
2014:1328
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-11-13

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk
kraft för kalenderåret 2015 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i skepp som används för sjöfart och som har en
bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och
spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet
är minst 380 volt,

3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i
11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

4. 29,4 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som
förbrukas i övriga fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat
ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt
sätt är taget ur trafik.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen
(1994:1776) om skatt på energi.