Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

SFS nr
2014:134
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

Uppgifter

1 § Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja
respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-,
mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för
full delaktighet i samhällslivet för personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i
levnadsvillkor.

2 § I denna förordning betyder

tillgänglighet: faktorer, förhållanden och åtgärder som
möjliggör delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga,

välfärdsteknologi: kunskapen om och användandet av teknik som
kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och
självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla
åldrar och deras anhöriga,

miljö: individens sociala och fysiska omgivning samt hur dess
utformning påverkar individens förutsättningar att delta på
jämlika villkor, och

universell utformning: sådan utformning av produkter,
miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av
alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning
eller specialutformning.

3 § Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor
som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning,
välfärdsteknologi, miljö, levnadsvillkor och rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska arbeta
tvärsektoriellt och sprida kunskap, ansvara för utbildnings-
och informationsinsatser, förmedla erfarenheter och goda
exempel, initiera utvecklingsarbete, initiera och följa
forskning samt främja innovationer i nationella och
internationella sammanhang.

4 § Myndigheten ska

1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av
funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället,

2. följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga
myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer i
förhållande till de nationella funktionshinderspolitiska
målen,

3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet
och dess resultat samt om utveckling och skillnader i
levnadsvillkoren för personer i alla åldrar och kön med olika
funktionsnedsättningar bland annat genom att genomföra
kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser,
däribland samhällsekonomiska analyser,

4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och
samordning av det funktionshinderspolitiska arbetet,

5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för
arbetet med tillgänglighet och delaktighet,

6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella
välfärdsteknologilösningar och personligt utformade
hjälpmedel fungerar för den enskilde,

7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig
nationell och internationell standardisering inom
välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att
tillgänglighet och universell utformning inkluderas i
relevanta standarder,

8. upphandla ledarhundar, och

9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och
Europeiska unionens insatser inom myndighetens
verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina
åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter
samt vid behov rapportera vilka konsekvenser utvecklingen och
insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning.

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Samverkan

4 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:175).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst sex ledamöter.

Rådgivande organ

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett kunskapsråd. Rådet ska

1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för
uppföljning och analys, och

2. bistå myndigheten med kunskap och erfarenhet i frågor som
avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
genomförandet av funktionshinderspolitiken.

8 § Kunskapsrådet består av myndighetschefen, som ordförande,
och högst tolv andra ledamöter. I rådet ska det finnas
företrädare från intresseorganisationer och näringsliv samt
personer med vetenskaplig erfarenhet.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

10 § Ledamöter i kunskapsrådet utses av myndighetschefen för
en bestämd tid, dock längst tre år.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

– 29 § om ärendeförteckning.