Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

SFS nr
2014:1374
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-11-13

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av fonden för
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för att
genomföra det operativa programmet. Förordningen innehåller
bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014
av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt, och

3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 532/2014 av
den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt
bistånd till dem som har det sämst ställt.

2 § I denna förordning betyder operativt program det
operativa programmet för social delaktighet för dem som har
det sämst ställt.

Organisation

3 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska
ESF-rådet) är förvaltande myndighet enligt artikel 31.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 för
det operativa programmet.

Svenska ESF-rådet är även attesterande myndighet enligt
artikel 31.2 i den förordningen för det operativa
programmet.

4 § För det operativa programmet ska det finnas en
övervakningskommitté.

Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.
Regeringen beslutar om vilka berörda myndigheter och andra
parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa
ska i sin tur utse sina företrädare i övervakningskommittén
enligt öppna förfaranden.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

5 § Svenska ESF-rådet ska bistå övervakningskommittén och
offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar.

6 § Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt
artikel 31.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 223/2014 för det operativa programmet.

Handläggning av stödärenden

7 § Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet och en ansökan
om sådant stöd ska ges in till Svenska ESF-rådet.

8 § Svenska ESF-rådet ska kontrollera att ansökan avser stöd
som är förenligt med det operativa programmet och med
tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Svenska ESF-rådet ska tillämpa sådana urvalskriterier som
avses i artikel 32.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 223/2014 och bedöma vilka projekt som
bidrar till att uppnå de specifika målen och resultaten inom
insatsområdena.

Stöd får inte beviljas för aktiviteter för vilka statsbidrag
beviljats enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till
vissa organisationer inom det sociala området m.m.

9 § Svenska ESF-rådets beslut om beviljande av stöd ska
innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som tillämpats och
vilka omständigheter som varit avgörande för utgången samt
ange det förväntade resultatet av projektet. De villkor som
beslutet är förenat med samt projektets budget och
finansieringsplan ska särskilt framgå av beslutet.

Om det finns flera stödmottagare i ett projekt, ska detta
framgå av beslutet om stöd.

10 § Svenska ESF-rådet ska i beslutet om beviljande av stöd
ange hur utgifterna i projektet ska redovisas. Det ska framgå
vilket av de alternativ som avses i 13 § första stycket 6 som
gäller för varje utgiftsslag.

11 § Stöd får betalas ut endast om utgifterna är
stödberättigande enligt 13–30 §§. I annat fall ska Svenska
ESF-rådet besluta att inte betala ut motsvarande del av
stödet.

12 § Svenska ESF-rådet får, om det finns särskilda skäl och
efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om
förskott på stödet. Förskott får lämnas med högst hälften av
det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

Stödberättigande utgifter

Inledande bestämmelser

13 § Utgifter är stödberättigande om de

1. har uppkommit för att genomföra projektet,

2. är skäliga,

3. har uppkommit under den projektperiod som Svenska
ESF-rådet har fastställt,

4. är förenliga med unionsrättsliga och nationella
bestämmelser,

5. uppfyller de villkor som angetts i stödbeslutet, och

6. antingen kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av
fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har
bokförts i enlighet med god redovisningssed eller uppfyller
de krav som gäller förenklade redovisningsalternativ enligt
vad som närmare framgår av artikel 25 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 223/2014.

Bestämmelserna i 18–30 §§ gäller inte för utgifter som
omfattas av ett sådant förenklat redovisningsalternativ som
avses i första stycket 6.

14 § Om det finns särskilda skäl, kan en utgift som inte
uppfyller de krav som ställs i 13 § första stycket 4 och 5
ändå vara stödberättigande till viss del. Stödet för utgiften
ska då sättas ned i proportion till avvikelsens art och
allvar. Nedsättningen ska åtminstone motsvara den ekonomiska
förlust för det allmänna som avvikelsen kan bedömas orsaka.

Vid en bedömning enligt första stycket ska de riktlinjer om
finansiella korrigeringar som Europeiska kommissionen ger ut
tjäna som vägledning.

15 § Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.
Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som
oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing följa de
principer som framgår av 1 kap. 9 § lagen om offentlig
upphandling.

16 § Stödet ska minskas med de intäkter som projektet medför.
Intäkter i eller genom ett projekt ska löpande redovisas av
stödmottagaren.

Vissa utgifter som inte kan vara stödberättigande

17 § Följande utgifter kan inte vara stödberättigande:

1. finansiella utgifter,

2. böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader,

3. utgifter för underleverantörskontrakt, om

a) anlitande av en underleverantör ökar kostnaden för
projektet utan att tillföra något motsvarande värde, eller

b) utgiften för underleverantören beräknats med en
procentuell andel av totalkostnaden för projektet, och

4. utgifter för köp av fastigheter.

Utgifter för gåvor

18 § Utgifter för gåvor är stödberättigande upp till ett
belopp om 450 kronor per gåva och endast när de hör samman
med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information.

Utgifter för personal

19 § Utgifter för personal ska avse bruttolönekostnader för
personal med följande typ av anställning hos
stödmottagaren:

1. heltidsanställning,

2. deltidsanställning med en fast andel av arbetstiden per
månad,

3. deltidsanställning med ett varierande antal arbetstimmar
per månad, och

4. timanställning.

20 § Utgifter för arvodering av personal som inte är anställd
av stödmottagaren är stödberättigande endast om arvodet
fastställts i ett avtal som har godkänts av Svenska ESF-rådet
eller om arvodet framgår av lag eller annan författning.

21 § Följande utgifter för personal är stödberättigande:

1. löner som betalats ut i samband med verksamhet som
stödmottagaren inte skulle utföra om det inte vore för det
berörda projektet, som fastställts i ett anställningsavtal,
arbetsavtal eller anställningsbeslut (nedan kallade
anställningsbevis) eller i lag eller annan författning och
som gäller de arbetsuppgifter som anges i arbetsbeskrivningen
för den berörda arbetstagaren,

2. andra kostnader som arbetsgivaren haft och betalat och som
är direkt kopplade till löner och förmåner, såsom skatter och
sociala avgifter inklusive pensioner, förutsatt att

a) de har fastställts i ett anställningsbevis, framgår av lag
eller annan författning eller avser personalvårdande
kostnader av mindre omfattning som inte ska beskattas som
inkomst av tjänst hos den anställde, och

b) de inte kan återkrävas av arbetsgivaren.

22 § Om personalutgifterna ska ersättas utifrån faktiska
kostnader, ska dessa styrkas genom att lönespecifikationer
ges in.

23 § Personalutgifter för personer som arbetar deltid med
projektet ska beräknas som

1. en fast procentsats av bruttopersonalkostnaden, i enlighet
med att en fast andel av arbetstiden ägnas åt projektet, utan
skyldighet att införa ett separat tidsregistreringssystem,
eller

2. en varierande andel av bruttopersonalkostnaden, i enlighet
med att det antal arbetstimmar som ägnas åt projektet
varierar från månad till månad, baserat på ett
tidsregistreringssystem som täcker 100 procent av den
anställdes arbetstid.

24 § För deltidsuppgifter enligt 23 § 1 ska arbetsgivaren
utfärda ett intyg för varje anställd och i det ange hur stor
andel av tiden som den anställde ska arbeta med projektet.

För deltidsuppgifter enligt 23 § 2 ska ersättningen av
personalkostnaderna beräknas på grundval av en timlön som
fastställs

1. genom att bruttopersonalkostnaden per månad divideras med
det antal arbetstimmar per månad som anges i
anställningsbeviset, eller

2. genom att den senaste dokumenterade
bruttopersonalkostnaden per år divideras med 1 720 timmar.

Timlönen ska multipliceras med det faktiska antalet timmar
som ägnats åt projektet.

25 § Personalkostnader för personer som enligt
anställningsbeviset är timanställda ska vara
stödberättigande. Det faktiska antalet timmar som personerna
enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med projektet
ska multipliceras med den timlön som anges i
anställningsbeviset.

Utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel och
administration

26 § Följande utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel
och administration är stödberättigande:

1. hyra för kontorslokaler,

2. försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för
kontorsutrustning,

3. kontorsmateriel,

4. ekonomi- och löneadministration,

5. bankavgifter för konton och kort,

6. arkiv,

7. underhåll, städning och reparationer,

8. säkerhet,

9. it-system,

10. el, gas, värme och vatten, och

11. kommunikation.

Utgifter för resor och logi

27 § Följande utgifter för resor och logi är
stödberättigande:

1. för resor, såsom biljetter, rese- och bilförsäkring,
bränsle, milersättning, vägtullar och parkeringsavgifter,

2. för måltider, om de inte täcks av traktamente,

3. för logi,

4. för visum, och

5. för dagtraktamenten.

Utgifter för utrustning, materiel och externa lokaler

28 § Utgifter för finansiering av utrustning och materiel som
köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för att genomföra
projektet är stödberättigande.

Även hyra av externa lokaler för att genomföra projektet är
stödberättigande.

Om det står klart att den utrustning som köps in kommer att
ha ett värde när projektet avslutas, får Svenska ESF-rådet
besluta att utgiften är stödberättigande endast till viss
del. Om utrustningen säljs i samband med att projektet
avslutas, ska inkomsten räknas av från stödet.

29 § Utöver vad som sägs i 28 § gäller att utgifter för köp
av begagnad utrustning är stödberättigande endast om

1. inget annat stöd för utrustningen har mottagits,

2. utrustningens pris är marknadsmässigt, och

3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för
projektet och uppfyller gällande normer och standarder.

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster

30 § Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för
att genomföra projektet är stödberättigande.

Upphävande av beslut, återbetalningsskyldighet och
rapportering

31 § Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller
om denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får
Svenska ESF-rådet upphäva beslutet helt eller delvis.

32 § Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut
till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt
har tagit emot stöd för utgifter som inte är
stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för
beloppet. Svenska ESF-rådet ska kräva att motsvarande del av
stödet betalas tillbaka. Återbetalning får krävas inom tio år
från det att beloppet betalades ut.

Om det belopp som ska återbetalas understiger 2 000 kronor
får, Svenska ESF-rådet låta bli att kräva tillbaka stödet.

33 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen
(1975:635). Svenska ESF-rådet får sätta ned räntekravet om
det finns särskilda skäl.

34 § Är någon återbetalningsskyldig enligt 32 § eller skyldig
att betala ränta enligt 33 § får annat stöd enligt denna
förordning kvittas mot skulden.

35 § Svenska ESF-rådet ska ansvara för rapporteringen av
oriktigheter inom det operativa programmet i enlighet med
artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 223/2014.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas
till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

Överklagande

36 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 11, 31 och 34 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

37 § Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.