Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

SFS nr
2014:139
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd
till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Syftet
med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

2 § Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med
Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december
2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa
företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.

Den som får stöd ska anses ha anförtrotts att tillhandahålla
grundläggande betaltjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

3 § Med grundläggande betaltjänster avses i denna förordning
betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av
dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.

Förutsättningar för stöd

4 § Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag
som bedöms kunna tillhandahålla grundläggande betaltjänster
där det finns ett behov av sådana tjänster.

Vid bedömningen av om det finns ett behov ska hänsyn särskilt
tas till avståndet till närmaste tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster och till det uppskattade antalet
användare av tjänsterna.

Stöd ska inte lämnas om det är sannolikt att någon annan
aktör inom rimlig tid kommer att tillhandahålla grundläggande
betaltjänster på kommersiell grund.

5 § Stöd får inte lämnas till en mottagare som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Stöd får inte heller lämnas till en mottagare som saknar
nödvändigt tillstånd eller nödvändig registrering enligt
lagen (2010:751) om betaltjänster.

Beslutande myndighet

6 § Länsstyrelsen i det län där de grundläggande
betaltjänsterna ska tillhandahållas prövar stöd enligt denna
förordning.

7 § I beslutet om stöd ska aktuell länsstyrelse ange de
villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Ansökan

8 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen till
länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna
ska tillhandahållas.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden.
Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

9 § Ett företag som ansöker om stöd ska lämna aktuell
länsstyrelse de handlingar och uppgifter som myndigheten
behöver för att kunna pröva ansökan.

10 § Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter
som följer av 9 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss
tid komplettera ansökan. Följs inte en uppmaning att
komplettera ansökan får denna prövas i befintligt skick.

Underlag och redovisning

11 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av
länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna
tillhandahålls lämna det underlag som behövs för att Sverige
ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av
kommissionens beslut 2012/21/EU.

12 § Länsstyrelsen i Dalarnas län ska senast den 1 april
varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning av det
föregående årets stödbeslut till regeringen. Av redovisningen
ska det framgå vilka företag som har fått stöd, hur många
ansökningar om stöd som har avslagits och en prognos för det
kommande årets stödgivning.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska även senast den 1 april
vartannat år lämna en sammanfattande redogörelse för stödets
användning och effekter i förhållande till det syfte som
anges i 1 §.

Återbetalning och återkrav

13 § Länsstyrelsen i det län där de grundläggande
betaltjänsterna tillhandahålls får besluta att ett beviljat
stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att det
beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

14 § Mottagaren av stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 13 §
1–3 föreligger.

15 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §,
ska länsstyrelsen i det län där de grundläggande
betaltjänsterna tillhandahålls besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
länsstyrelsen efterge krav på återbetalning helt eller
delvis.

Överklagande

16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

17 § Post- och telestyrelsen får meddela

1. föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas och om
kontroll av överkompensation, och

2. ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2014:139

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Länsstyrelsen i Dalarnas läns första sammanfattande
redogörelse för stödets användning och effekter i förhållande
till det syfte som anges i 1 § ska lämnas till regeringen
senast den 1 april 2016.