Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

SFS nr
2014:140
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en
kommun att i verksamhet som kommunen bedriver för att
kontrollera varor

1. informera de myndigheter som regeringen bestämmer vid
beslut om en åtgärd som rör den fria rörligheten för varor
och om den vidtar eller avser att vidta en sådan åtgärd i
händelse av allvarlig risk,

2. bidra med underlag i fråga om program för marknadskontroll
till de myndigheter som regeringen bestämmer,

3. bidra med information till allmänna informationssystem
till de myndigheter som regeringen bestämmer, och

4. bidra med information till de myndigheter som regeringen
bestämmer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter som
kontaktpunkter.