Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015

SFS nr
2014:1415
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-11-27

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 §
socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska
vara 1,0 procent för år 2015.