Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)

SFS nr
2014:1434
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-11-27

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 § I denna förordning avses med

klimatkonventionen: Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar,

Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till klimatkonventionen,
och

förordning (EU) nr 525/2013: Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism
för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och
för att rapportera annan information på nationell nivå och
unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om
upphävande av beslut nr 280/2004/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 662/2014.

3 § Med klimatrapportering avses i denna förordning
rapportering som krävs enligt

1. klimatkonventionen,

2. Kyotoprotokollet,

3. beslut som har meddelats under klimatkonventionen eller
Kyotoprotokollet,

4. förordning (EU) nr 525/2013,

5. akter som Europeiska kommissionen antar inom ramen för den
befogenhet som följer av förordning (EU) nr 525/2013,

6. Europaparlamentets och rådets beslut nr 529/2013/EU av den
21 maj 2013 om bokföringsregler för utsläpp och upptag av
växthusgaser till följd av verksamheter i samband med
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och om
information beträffande åtgärder som rör dessa verksamheter,
eller

7. Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den
23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska
sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden
om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

4 § Med sektor avses i denna förordning de definitioner och
avgränsningar av sektorer som anges i Kyotoprotokollet.

5 § I denna förordning avses med

oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden
och resultat av inventeringar som omfattas av
klimatrapportering och där granskningen utförs av någon som
inte har deltagit i arbetet med de beräkningar, antaganden
och resultat som granskas, och

internationell oberoende granskning: oberoende granskning där
granskningen avser det svenska klimatrapporteringsarbetet och
utförs av en expertgrupp i enlighet med klimatkonventionen
och Kyotoprotokollet.

6 § I denna förordning avses med

tvåårsrapport: en sådan tvåårsrapport som anges i artikel 18
i förordning (EU) nr 525/2013, och

nationalrapport: en sådan nationalrapport som anges i artikel
18 i förordning (EU) nr 525/2013.

7 § I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse
som i förordning (EU) nr 525/2013.

Samordnat underlag till regeringen

8 § Naturvårdsverket ska samordna det nationella
klimatrapporteringsarbetet, upprätthålla det
rapporteringssystem som behövs samt ta fram och sammanställa
underlag för rapporteringen och lämna underlaget till
regeringen.

Underlaget ska lämnas

1. för den årliga växthusgasinventeringen enligt artiklarna
7.1 a–p i förordning (EU) nr 525/2013 senast fem arbetsdagar
före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara
fullgjord,

2. för tvåårsrapporten och nationalrapporten senast tre
månader före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara
fullgjord,

3. för rapportering om politiska strategier, åtgärder och
prognoser enligt artiklarna 13 eller 14 i förordning (EU) nr
525/2013 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges
klimatrapportering ska vara fullgjord,

4. för rapportering om finansiellt och tekniskt stöd till
utvecklingsländer enligt artikel 16 i förordning (EU) nr
525/2013 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges
klimatrapportering ska vara fullgjord, och

5. för all annan rapportering enligt denna förordning senast
femton arbetsdagar före den dag då Sveriges
klimatrapportering ska vara fullgjord.

Kvalitetssystem för rapporteringen

9 § De myndigheter som enligt denna förordning deltar i
klimatrapporteringsarbetet ska se till att de metoder som
används för rapportering håller den kvalitet som behövs för
att Sveriges klimatrapportering ska kunna göras på rätt sätt
och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna
rutiner för att planera, genomföra, kontrollera, dokumentera
och följa upp kvalitetsarbetet samt samråda med varandra i
syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat
kvalitetssystem.

Om det i samband med en internationell oberoende granskning
kommer fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver
ändras, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs.
Åtgärderna ska vara förenliga med de kvalitetskrav som gäller
för klimatrapporteringen. Innan åtgärderna vidtas, ska
myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att ge sina
synpunkter.

Myndigheternas underlag för rapporteringen

10 § De myndigheter som anges i 13–27 §§ ska lämna det
underlag till Naturvårdsverket som behövs för att verket ska
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 8 §.

11 § Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid
vilken tidpunkt underlaget behöver lämnas in till
Naturvårdsverket och vilken utformning underlaget ska ha.

Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken
tidpunkt dokumentationen om kvalitetsarbetet enligt 9 §
första stycket behöver lämnas in till Naturvårdsverket och om
vilken utformning dokumentationen behöver ha för att det ska
vara möjligt att fullgöra Sveriges klimatrapportering.

Myndigheternas roll vid internationell oberoende granskning

12 § Vid internationell oberoende granskning ska de
myndigheter som anges i 13–27 §§, i de frågor som omfattas av
deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet, hjälpa
Naturvårdsverket med den information som behövs för
granskningen.

Försvarsmakten

13 § Försvarsmakten ska delta i klimatrapporteringsarbetet
genom att lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle
inom Försvarsmakten.

Kemikalieinspektionen

14 § Kemikalieinspektionen ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att

1. lämna underlag från sitt produktregister om import och
export av de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten,
fluorkolväten, kvävetrifluorid och svavelhexafluorid,

2. lämna underlag från sitt produktregister om användning av
flyktiga organiska ämnen, paraffinvax och smörjmedel och
deras innehåll av kol,

3. lämna underlag från sitt produktregister om användning av
natriumkarbonat och dikväveoxid,

4. utföra oberoende granskning av de beräknade samlade
utsläppen av fluorerade växthusgaser, och

5. utföra oberoende granskning av de beräknade samlade
utsläppen av flyktiga organiska ämnen, koldioxid och
dikväveoxid från användning av lösningsmedel och andra
produkter.

Läkemedelsverket

15 § Läkemedelsverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet
genom att lämna underlagsdata i form av mängd drivgas per dos
för läkemedel med innehåll av de fluorerade växthusgaserna
perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid och
svavelhexafluorid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om
brunnen areal och deponibränder.

Skogsstyrelsen

17 § Skogsstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet
genom att

1. lämna statistik om årlig skogsavverkningsvolym, produktion
och handel med trävaror, hyggesbränning och
naturvårdsbränning samt den mängd kväve som tillförs genom
skogsgödsling,

2. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som rör skogsmark lämna
underlag till de prognoser som Sveriges lantbruksuniversitet
ska lämna enligt 23 § 2, och

3. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som inte rör användning av
jordbruksmark och betesmark

a) lämna underlag för rapportering enligt artikel 10.2
c–f i beslut nr 529/2013/EU med stöd av tillgängliga
uppgifter från Sveriges lantbruksuniversitet,

b) utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp och
upptag av växthusgaser,

c) utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt
artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013,

d) utföra granskning av information om styrmedel som har
tagits fram till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och

e) utföra granskning av information om politiska strategier
och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i
förordning (EU) nr 525/2013.

Statens energimyndighet

18 § Statens energimyndighet ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att

1. för energisektorn lämna värmevärden och emissionsfaktorer
för koldioxid,

2. för energisektorn men inte för transporter lämna
emissionsfaktorer för metan och dikväveoxid,

3. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för
ämnesområdet energi enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken för energisektorn lämna den statistik
som behövs i fråga om bränslestatistik för energi och
industri, energistatistik för bostäder och service samt
bränsle-, gas- och lagerstatistik,

4. lämna uppgifter om produktion av biogas,

5. lämna den energistatistik som rapporteras enligt artikel 4
och bilaga B till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik,
i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr
431/2014,
6. för energisektorn men inte för transporter
lämna data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i
artikel 8 i förordning (EU) nr 525/2013,

7. i sin egenskap av expertmyndighet för Kyotoprotokollets
mekanismer för gemensamt genomförande, ren utveckling och
internationell handel med utsläppsrätter samt i sin egenskap
av kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter,

a) lämna uppgifter om vilka som har rätt att delta i
projektverksamhet för att minska eller begränsa utsläppen av
växthusgaser enligt mekanismerna för gemensamt genomförande
och ren utveckling,

b) lämna de registeruppgifter som anges i artikel 7.1 g i
förordning (EU) nr 525/2013 och artikel 7.1 i
Kyotoprotokollet,

c) lämna de uppgifter om överföring av årlig
utsläppstilldelning mellan EU-länder som anges i artikel 7.1
h i förordning (EU) nr 525/2013,

d) lämna de uppgifter om användning av mekanismerna för
gemensamt genomförande, ren utveckling och internationell
handel med utsläppsrätter som anges i artiklarna 7.1 i, 13.1
e och 17.1 a och d i förordning (EU) nr 525/2013,

e) lämna information om ändringar i Sveriges nationella
register under Kyotoprotokollet, och

f) lämna de uppgifter om vattenkraftsprojekt som anges i
artikel 17.1 e i förordning (EU) nr 525/2013,

8. för energisektorn lämna de prognoser som anges i artikel
14 i förordning (EU) nr 525/2013, uttryckta i energienheter,
med stöd av underlag från Konjunkturinstitutet, Trafikanalys,
Trafikverket och Transportstyrelsen,

9. för energisektorn men inte för transporter lämna
information om styrmedel för rapportering till
tvåårsrapporten och nationalrapporten,

10. för energisektorn men inte för transporter utföra
oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,

11. för energisektorn men inte för transporter utföra
granskning av information om politiska strategier och
åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning
(EU) nr 525/2013, och

12. lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till
utvecklingsländer för rapportering enligt artikel 16 i
förordning (EU) nr 525/2013 samt för rapportering till
tvåårsrapporten och nationalrapporten.

Statens jordbruksverk

19 § Statens jordbruksverk ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att

1. lämna statistik om

a) åkerarealens användning och skördestatistik i åtta
produktionsområden, och

b) antalet djur i jordbrukssektorn,

2. lämna data om gödselproduktion och kväveproduktion för
svin och nöt,

3. lämna uppgifter om försäljning av mineralgödsel med stöd
av det underlag som Statistiska centralbyrån ska lämna enligt
20 § 2,

4. lämna uppgifter om proteinkonsumtion,

5. för jordbrukssektorn lämna underlag till de prognoser som
anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013,

6. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn
”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som
rör användning av jordbruksmark och betesmark lämna
information om styrmedel för rapportering till
tvåårsrapporten och nationalrapporten,

7. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som rör användning av
jordbruksmark och betesmark lämna de uppgifter som anges i
artikel 10.2 c–f i beslut nr 529/2013/EU med stöd av
tillgängliga uppgifter från Sveriges lantbruksuniversitet,

8. för jordbrukssektorn och inom den del av sektorn
”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som
rör användning av jordbruksmark och betesmark utföra
oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,

9. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som rör användning av
jordbruksmark och betesmark utföra granskning av prognoser
som har tagits fram enligt artikel 14 i förordning (EU) nr
525/2013, och

10. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn
”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som
rör användning av jordbruksmark och betesmark utföra
granskning av information om politiska strategier och
åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning
(EU) nr 525/2013.

Statistiska centralbyrån

20 § Statistiska centralbyrån ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att för jordbrukssektorn och
för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som rör markanvändning lämna
statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av
växthusgaser. Underlaget ska avse

1. produktion av skörderester,

2. försäljning av gödselmedel till jordbruket,

3. tillförsel av kväve från mineralgödsel, stallgödsel och
annan organisk gödsel till jordbruksmark,

4. hantering och lagring av stallgödsel,

5. tillförsel av kalk till jordbruksmark,

6. betesperioder för nöt,

7. import och export av kalciumkarbid, och

8. produktion av livsmedel, djurfoder och alkoholhaltiga
drycker.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

21 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida) ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna
underlag om finansiellt och tekniskt stöd till
utvecklingsländer som har finansierats genom Sidas budget för
rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013
samt för rapportering till tvåårsrapporten och
nationalrapporten.

Sveriges geologiska undersökning

22 § Sveriges geologiska undersökning ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om areal
för produktion av energitorv.

Sveriges lantbruksuniversitet

23 § Sveriges lantbruksuniversitet ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att för sektorn
”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”

1. lämna underlag för beräkning av utsläpp och upptag av
växthusgaser och för bestämning av markanvändningsslag med
stöd av resultatet från Riksskogstaxeringen vid Sveriges
lantbruksuniversitet, och

2. lämna de prognoser som anges i artikel 14 i förordning
(EU) nr 525/2013 och artikel 10.2 b i beslut nr 529/2013/EU
med stöd av underlag och system för skogliga
hållbarhetsanalyser och det underlag som Skogsstyrelsen ska
lämna enligt 17 § 2 och Statens energimyndighet ska lämna
enligt 18 § 8.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

24 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna

1. klimatdata i rutnät för modellberäkning av kolbalanser för
sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk”,

2. beräknade dygnsmedelvärden för de områden och parametrar
som Naturvårdsverket specificerar i överenskommelser med
SMHI, och

3. underlag om anpassningsåtgärder enligt artikel 15 i
förordning (EU) nr 525/2013 och artikel 12 i
klimatkonventionen.

Trafikanalys

25 § Trafikanalys ska delta i klimatrapporteringsarbetet
genom att för transportsektorn

1. lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle från
järnväg, uppdelat på persontrafik och godstrafik,

2. lämna uppgifter om antal nyregistrerade, importerade och
exporterade fordon,

3. lämna underlag till de prognoser som Statens
energimyndighet ska lämna enligt 18 § 8,

4. utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av
växthusgaser, och

5. utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt
artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013.

Trafikverket

26 § Trafikverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet
genom att

1. för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och
förvaltar

a) lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen,

b) lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle, och

c) lämna beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan,
dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och
flyktiga organiska ämnen,

2. för vägtrafik i transportsektorn lämna

a) emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier,

c) uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle,

d) beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen,

e) beräkningar av utsläpp av koldioxid från användning av
urea i katalysatorer,

f) data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i
artikel 8 i förordning (EU) nr 525/2013,

g) beräkningar av prognostiserade utsläpp av metan,
dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och
flyktiga organiska ämnen, och

h) underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska
lämna enligt 18 § 8, och

3. för den del inom transportsektorn som omfattas av
Trafikverkets verksamhetsområde

a) lämna information om styrmedel för rapportering till
tvåårsrapporten och nationalrapporten, och

b) utföra granskning av information om politiska strategier
och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i
förordning (EU) nr 525/2013.

Transportstyrelsen

27 § Transportstyrelsen ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att

1. för luftfart i transportsektorn lämna

a) emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle och
energianvändning,

c) beräkningar av utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten,

d) uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och
utrikestrafik, dels fördelning på den trafik som omfattas av
start- och landningsfasen (Landing and Take-Off, LTO), dels
den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen
(Cruise), dels antalet start- och landningscykler
(LTO-cykler),

e) preliminära data för beräkning av approximativa utsläpp
som anges i artikel 8 i förordning (EU) 525/2013, och

f) underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska
lämna enligt 18 § 8,

2. för den del inom transportsektorn som omfattas av
Transportstyrelsens verksamhetsområde

a) lämna information om styrmedel för rapportering till
tvåårsrapporten och nationalrapporten, och

b) utföra granskning av information om politiska strategier
och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i
förordning (EU) nr 525/2013, och

3. för sjöfart i transportsektorn lämna emissionsfaktorer för
metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och
flyktiga organiska ämnen.