Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

SFS nr
2014:1437
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:357

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om åtgärder som får
vidtas för att säkerställa efterlevnaden av ett beslut att
ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden.

Beslut om åtgärder

2 § Om ett sådant beslut som anges i 7 § första stycket, 8 §
första stycket, 9 § första stycket eller 10 § första stycket
har meddelats och det kan antas att beslutet inte kommer att
följas, får i de fall som anges i 7–10 §§ en polisman eller
tulltjänsteman omhänderta

1. fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för
färden,

2. frakthandlingar, och

3. registreringsskyltar.

En polisman eller tulltjänsteman som har beslutat om
omhändertagande enligt första stycket ska skyndsamt anmäla
det till sin förman, som omedelbart ska pröva om
omhändertagandet ska bestå.

3 § Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande
enligt 2 § inte är tillräckligt för att säkerställa att
beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta
att fordonet eller fordonståget ska förses med en mekanisk,
elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). Om
det i ett enskilt fall är lämpligare med klampning än
omhändertagande, får klampning beslutas trots det som sägs i
första meningen.

4 § För att söka efter sådan egendom som anges i 2 § första
stycket får en polisman eller tulltjänsteman kroppsvisitera
fordonets förare och genomsöka fordonet eller fordonståget,
om egendomen inte är tillgänglig på annat sätt. Om det finns
synnerliga skäl, får även fordonets passagerare
kroppsvisiteras.

5 § Har ett beslut om omhändertagande eller klampning
meddelats, får en polisman eller tulltjänsteman medge att
fordonet eller fordonståget förs till närmaste lämpliga plats
innan åtgärden verkställs.

6 § En åtgärd enligt denna lag får vidtas endast om det är
försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga
omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast
i den form och den utsträckning som behövs för att det
avsedda resultatet ska uppnås.

På vilka grunder åtgärder får beslutas

Åtgärder i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgift

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut
att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har
meddelats enligt

1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid
vissa internationella vägtransporter, eller

3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m.

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det
inte längre finns skäl för den och får inte bestå under
längre tid än 24 timmar.

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut
att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har
meddelats enligt

1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid
vissa internationella vägtransporter,

3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m., eller

4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det
inte längre finns skäl för den och får inte bestå under
längre tid än 24 timmar. Lag (2015:357).

Åtgärder i syfte att hindra fortsatta överträdelser av
yrkestrafiklagstiftningen

8 § Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett
fordons fortsatta färd har hindrats enligt

1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),

2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller

3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det
inte längre finns skäl för den och får inte bestå under
längre tid än 24 timmar.

Åtgärder i syfte att hindra trafik med fordon vars förare
utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten

9 § Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren
utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets
fortsatta färd har hindrats enligt

1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m.,

2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid
vissa internationella vägtransporter, eller

3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det
inte längre finns skäl för den och får inte bestå under
längre tid än 24 timmar.

Åtgärder i syfte att hindra trafik med fordon som utgör en
påtaglig fara för trafiksäkerheten

10 § Omhändertagande eller klampning får vidtas om fordonets
skick eller beskaffenhet utgör en påtaglig fara för
trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats
enligt

1. 5 kap. 3 § fordonslagen (2002:574), eller

2. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det
inte längre finns skäl för den.

Underrättelse

11 § Föraren, annan från vilken egendom omhändertagits och
fordonets registrerade ägare ska snarast delges beslutet om
omhändertagande eller klampning och underrättas om hur
egendomen och fordonet kan komma att hanteras.

Vid åtgärd enligt 10 § ska det samtidigt underrättas om
möjligheten att begära omprövning.

Omprövning och överklagande

Omprövning

12 § I fall som anges i 10 § ska Polismyndigheten, om föraren
eller fordonets registrerade ägare skriftligen begär det,
skyndsamt ompröva ett beslut om omhändertagande eller
klampning.

Polismyndighetens beslut enligt första stycket ska vara
skriftligt och, om myndigheten finner att åtgärden ska bestå,
innehålla de skäl som beslutet grundas på. Föraren och
fordonets registrerade ägare ska underrättas om beslutet och
hur beslutet kan överklagas.

Överklagande

13 § Ett beslut enligt 12 § som innebär att åtgärden ska
bestå får, utan begränsning till viss tid, överklagas
skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets åtgärden
vidtagits. Andra beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

14 § Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242)
om domstolsärenden.

15 § Domstolen får besluta att åtgärden ska bestå eller att
den ska upphöra.

16 § Har skälen för åtgärden upphört, ska Polismyndigheten
upphäva omhändertagandet eller klampningen.

Förfarandet när en åtgärd upphör

17 § När ett omhändertagande upphör ska egendomen lämnas ut
till den från vilken egendomen omhändertogs, om det inte
finns särskilda skäl att lämna den till någon annan.

Om egendomen inte hämtas ut när ett omhändertagande har
upphört, tilllämpas lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m.

18 § Om en åtgärd enligt 10 § har upphört, ska föraren, annan
från vilken egendom omhändertagits och fordonets registrerade
ägare underrättas om att beslutet har upphört att gälla och
om hur egendomen eller fordonet kan komma att hanteras.

Protokoll

19 § Protokoll ska föras över omhändertagande, klampning,
kroppsvisitation och genomsökning. Av protokollet över
omhändertagande, klampning eller genomsökning ska det
framgå

1. vilket fordon åtgärden rör och vilken egendom som
har omhändertagits,

2. vem som har fattat beslut om åtgärden,

3. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,

4. vem eller vilka som har deltagit vid åtgärden,

5. vem eller vilka som åtgärden har riktat sig mot,

6. tiden för beslut om åtgärd, och

7. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

I 28 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll
över kroppsvisitation.