Förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp

SFS nr
2014:144
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för frivilligt anordnande av läxhjälp till elever.

Med läxhjälp avses i denna förordning hjälp med läxor och
annat skolarbete. Syftet med statsbidraget är dels att öka
möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som
möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad
likvärdighet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på
medel.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den
som är huvudman för grundskola, grundsärskola, sameskola
eller specialskola.

3 § Statsbidrag får lämnas för kostnader för läxhjälp till
elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 i grundskolan och
grundsärskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7, 8, 9
och 10 i specialskolan.

4 § För den läxhjälp som ansökan om statsbidrag avser ska
huvudmannen använda lärare som får bedriva undervisning
enligt de bestämmelser som gäller för undervisningen i
skolväsendet.

Statsbidrag till organisationer

5 § Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till
ideella läxhjälpsföreningar. Med en ideell läxhjälpsförening
avses en organisation som

1. saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom
skolväsendet,
2. är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn
i verksamheten,

3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla
människors lika värde och rättigheter,

4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin
verksamhet långsiktigt, och

5. helt eller delvis är inriktad mot att ge läxhjälp till
elever.

6 § Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 §
får lämnas för kostnader för läxhjälp till den som är elev
enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800).

Statsbidrag får inte lämnas till sådana organisationer som
avses i första stycket om de har skulder för svenska skatter
eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i
likvidation eller försatta i konkurs.

Fördelning av statsbidrag

7 § Statens skolverk ska fördela statsbidraget till de
sökande huvudmän inom skolväsendet som uppfyller
förutsättningarna för att få statsbidrag. Skolverket ska vid
fördelningen prioritera huvudmän för skolor med låga
studieresultat. Skolverket ska även fördela statsbidrag till
sådana organisationer som uppfyller förutsättningarna för att
få statsbidrag enligt 5 och 6 §§.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
prövar frågor om och betalar ut bidraget.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor.
Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är skyldig att redovisa för Statens skolverk hur
medlen har använts och lämna de uppgifter som Statens
skolverk begär.

Om den som har tagit emot bidraget är en sådan organisation
som anges i 5 § ska en revisor granska den ekonomiska
redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg
som bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor.

Återbetalning och återkrav

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för.

11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge återkrav helt eller delvis.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,

2. beräkning och fördelning av statsbidrag, och

3. annan verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.