Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland

SFS nr
2014:1448
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-12-11

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och
andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner
mot Ryssland som har antagits av Europeiska unionens råd
genom rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om
restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som
destabiliserar situationen i Ukraina.

Uttryck i förordningen

2 § Med krigsmateriel avses i denna förordning materiel som
är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses utrustning som är upptagen i
bilagan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera
krigsmateriel, paramilitär utrustning m.m. från Ryssland

3 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt från
Ryssland köpa, importera eller transportera krigsmateriel,
paramilitär utrustning eller reservdelar till sådan materiel
eller utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller
utrustningen har sitt ursprung inom Rysslands territorium
eller inte.

Undantag från förbudet gäller för att kunna fullgöra avtal
eller överenskommelser som ingåtts före den 1 augusti 2014
samt för att kunna tillhandahålla reservdelar och tjänster
som är nödvändiga för underhåll av – och säkerhet för –
befintlig kapacitet inom Europeiska unionen.

Förbud mot att leverera, sälja, överföra eller transportera
paramilitär utrustning till Ryssland

4 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera,
sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär
utrustning till Ryssland, eller för användning i eller till
förmån för Ryssland, oavsett om utrustningen har sitt
ursprung inom Sverige eller inte.

Undantag från förbudet gäller för att kunna fullgöra avtal
eller överenskommelser som ingåtts före den 1 augusti 2014
samt för att kunna tillhandahålla reservdelar och tjänster
som är nödvändiga för underhåll av – och säkerhet för –
befintlig kapacitet inom Europeiska unionen.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 § Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av
materiel och utrustning på fartyg och luftfartyg som är
registrerade i Sverige.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss utrustning
och vissa tjänster

6 § Det är inte tillåtet att till personer, enheter och organ
i Ryssland, eller i något annat land för användning i
Ryssland, utan tillstånd

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller
exportera sådan utrustning som omfattas av tillståndskrav
enligt artikel 3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den
31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av
Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina,
eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt
bistånd, sådana förmedlingstjänster, sådan finansiering eller
sådant finansiellt bistånd som omfattas av tillståndskrav
enligt artikel 4.3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Kommerskollegium.

Tillsyn

7 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket
ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över
förbuden enligt 3 och 4 §§. Tullverket ansvarar inom sitt
ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för
tillsyn över förbudet enligt 5 §. Kommerskollegium och
Finansinspektionen ansvarar var och en inom sitt
ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 6 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och
lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den
inte samtidigt tas upp i bilagan till förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel.

1. Eldrörsvapen med kaliber <20 mm. 2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1. 3. Vapensikten. 4. Bomber och andra explosiva laddningar. 5. Explosiva ämnen. 6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel. 7. Övningsmateriel för militär verksamhet. 8. Spanings- och mätutrustningar med militär prestanda för observation i mörker. 9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1–8. 10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1–9.