Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

SFS nr
2014:1449
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2014-12-11

1 § Denna lag gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en
näringsidkare och en konsument innehåller villkor om att
avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det.

Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om
förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter
förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre
månader från uppsägningen.

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot honom
eller henne.

3 § Näringsidkaren ska inför en förlängning av avtalet
påminna konsumenten om innebörden av ett villkor som avses i
1 § första stycket. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas
senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste
sägas upp.

Om näringsidkaren inte påminner konsumenten enligt första
stycket, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan. Har avtalstiden inte löpt ut, har
konsumenten dock endast rätt att säga upp avtalet till
avtalstidens utgång.

2014:1449

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

2. Lagen gäller endast för avtal som har ingåtts eller
förlängts efter ikraftträdandet.