Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

SFS nr
2014:145
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om extra
statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet som inrättar
karriärsteg för fler lärare i förskoleklasser och grundskolor
i utanförskapsområden än det betalas ut statsbidrag för
enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

2 § Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

3 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklasser
och grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna
förordning.

4 § Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt
denna förordning.

5 § Med förstelärare och lektor avses i denna förordning
detsamma som följer av 3–5 §§ förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare.

Beräkning av statsbidrag

6 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en
bidragsram för varje huvudman.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar
samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid
huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de områden som
anges i bilagan till denna förordning utgör av det
sammanlagda antalet elever vid samtliga förskoleklasser och
grundskoleklasser i de områden som anges i bilagan. Beloppet
ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med
85 000.

Förutsättningar för statsbidrag

7 § Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som använder
lärare som har utsetts till förstelärare och lektorer för
undervisning i en förskoleklass eller grundskola inom något
av de områden som anges i bilagan till denna förordning om

1. dessa lärare uppfyller villkoren i 6–10 §§ förordningen
(2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare, och

2. villkoren i 8–10 §§ i denna förordning är uppfyllda.

8 § Huvudmannen ska ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag
enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Av de
förstelärare och lektorer som huvudmannen får statsbidrag för
enligt den förordningen ska minst samma andel arbeta i
förskoleklasser eller grundskolor i något av de områden som
anges i bilagan till den här förordningen som eleverna vid
dessa skolor utgör av hela det elevantal hos huvudmannen som
låg till grund för beräkningen av statsbidraget.

9 § För att statsbidrag ska betalas ut måste huvudmannen, om
inte annat följer av andra och tredje styckena, i sina
förskoleklasser och grundskolor i de områden som anges i
bilagan till denna förordning ha minst så många förstelärare
och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram
som är fastställd enligt 6 §.

Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som
inte längre uppfyller villkoret i första stycket får högst
samma belopp betalas ut i statsbidrag som föregående
bidragsår.

Om det finns särskilda skäl får Skolverket medge att
statsbidrag betalas till en huvudman även om villkoret i
första stycket inte är uppfyllt.

10 § Huvudmännens förordnanden av förstelärare eller lektorer
ska föregås av ett öppet ansökningsförfarande.

Tillämpliga bestämmelser

11 § Följande bestämmelser i förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare ska tillämpas även för statsbidrag enligt denna
förordning:

– 11 § om bidragsår,

– 12–14 §§ om bidragsbelopp per lärare, och

– 27 § om uppföljning.

Utbetalning av statsbidrag

12 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter
rekvisition två gånger per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka lärare de har
rekvirerat statsbidrag för och intyga att

– villkoren i 8 och 9 §§ är uppfyllda, och

– villkoret i 6 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är
uppfyllt.

13 § När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för
en lärare, ska huvudmannen utöver vad som följer av 12 §
intyga att

– villkoret i 10 § är uppfyllt, och

– villkoren i 7–10 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag
till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är
uppfyllda.

Återbetalning och återkrav

14 § Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 25 och
26 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän
som inrättar karriärsteg för lärare ska tillämpas på
statsbidrag enligt denna förordning. En huvudman är inte
återbetalningsskyldig trots att huvudmannen inte har uppfyllt
villkoret i 9 § första stycket om huvudmannen har gjort vad
som rimligen kan krävas för att uppfylla villkoret.

Bemyndigande

15 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:145

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser
bidragsåret 2014/15.

Bilaga

Kommuner och områden som omfattas av urban utveckling
(utanförskapsområden) och SAMS-koder (Small Areas for Market
Statistics) som är fastställda av Statistiska centralbyrån

Kommun Område SAMS-kod

Stockholm Rinkeby 1800148

Tensta 1800151

Södertälje Ronna 1810032–34

Hovsjö 1810038

Växjö Araby 7800112–15, 20

Kristianstad Gamlegården 12900048–52

Malmö Herrgården 12800274, 78

Södra Sofielund 12800098–101

Landskrona Centrum-Öster 12820004–10, 144–46

Borås Hässleholmen 14900041–44

Göteborg Gårdsten 14800751–56, 67

Hjällbo 14800781–84, 87–88, 91

Norra Biskopsgården 14800807–09

Bergsjön 14800401–06, 08–16

Trollhättan Kronogården 14880011–13