Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

SFS nr
2014:1462
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:413

1 § /Upphör att gälla U:2015-09-02/
Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer
fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av
den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i
samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss
(Atenförordningen).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket.

1 § /Träder i kraft I:2015-09-02/
Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer
fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av
den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i
samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss
(Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de
motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen
(1994:1009).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket.
Förordning (2015:413).