Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

SFS nr
2014:1463
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2014-12-11

1 § Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn
över att järnvägsföretag, biljettutfärdare,
stationsförvaltare, researrangörer, transportörer,
resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör
sina respektive skyldigheter enligt

1. artiklarna 4–6, 8, 9, 11, 13–20, 22.1, 22.3–24 och 27–29 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av
den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för
tågresenärer (tågpassagerarförordningen),

2. artiklarna 4–13, 15.4–20 och 22–24 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november
2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på
inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr
2006/2004 (fartygspassagerarförordningen), och

3. artiklarna 4–6, 8–11, 13–15, 17.3, 19–21 och 23–27 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av
den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid
busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004
(busspassagerarförordningen).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket.

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar
tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare,
stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer
och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter
enligt

1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i
tågpassagerarförordningen,

2. artikel 14 i fartygspassagerarförordningen, och

3. artikel 16.1 i busspassagerarförordningen.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket.

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn enligt tåg-, fartygs- och
busspassagerarförordningarna.