Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

SFS nr
2014:1470
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-12-11

Inledande bestämmelser

1 § En enskild person som har förvärvat och som själv, för
sitt eller sin familjs personliga bruk, till Sverige för in
cigaretter från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Rumänien eller Ungern ska, om inte annat följer av 2 §,
betala skatt med 1 krona och 51 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke,
som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som
två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad
ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att
föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen
(1993:581).

2 § Skatt enligt 1 § ska inte tas ut till den del införseln
uppgår till högst 300 cigaretter från respektive land.

3 § Skatt enligt denna lag tas dock inte ut vid sådan
införsel som sker under sådana omständigheter att
förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av
skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Skattskyldighet, redovisning och betalning av skatten

4 § Skattskyldig är den som för in cigaretter för vilka skatt
ska betalas enligt denna lag. Skattskyldighet inträder vid
införseln. Den som är skattskyldig ska självmant redovisa
skatten vid varje införsel. Redovisning ska ske i en särskild
skattedeklaration för varje händelse som medför
skattskyldighet. Deklarationen ska lämnas på heder och
samvete.

5 § Om införseln görs på en bemannad tullplats, ska
deklarationen lämnas till en tulltjänsteman vid tullplatsen.
I andra fall ska deklarationen lämnas till Skatteverket och
ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln
gjordes.

6 § Skatteverket beslutar om den skatt som ska betalas för
varje skattepliktig införsel. Om deklarationen har lämnats
till en tulltjänsteman på en bemannad tullplats eller om en
skattepliktig vara påträffas vid en deklarationskontroll, ska
Tullverket för Skatteverkets räkning besluta om skatten.
Tullverket får då även uppbära skatten och vidta nödvändig
skattekontroll.

7 § Skatt enligt denna lag ska betalas in till
beskattningsmyndigheten genom insättning på ett särskilt
konto. Skatt som ska redovisas enligt denna lag ska vara
betald senast två veckor efter det att beslut om skatten
meddelades. Skatten anses betald den dag då betalningen har
bokförts på det särskilda kontot.

8 § Om skatten inte betalas i rätt tid, ska kostnadsränta
beräknas från och med dagen efter den dag då beloppet senast
skulle ha betalats till och med den dag då beloppet betalas.

Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar
basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) plus 15 procentenheter till och med den dag då
ett beslut om att lämna beloppet till Kronofogdemyndigheten
för indrivning registreras i utsöknings- och
indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Därefter
beräknas kostnadsräntan med en räntesats som motsvarar
basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen.

Om skatt ska betalas på grund av ett omprövningsbeslut eller
ett beslut av domstol, ska kostnadsränta beräknas från och
med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag.
Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning
senast ska ske. Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 §
skatteförfarandelagen.

Om det finns synnerliga skäl, ska beskattningsmyndigheten
besluta om befrielse från kostnadsränta.

Om skatt ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut
eller ett beslut av domstol, ska intäktsränta beräknas från
och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till
och med den dag omprövning beslutats. Intäktsränta ska
beräknas efter en räntesats som motsvarar intäktsräntan
enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen.

9 § Ifråga om skatt och ränta enligt denna lag samt särskild
avgift enligt 10 § tillämpas bestämmelserna om indrivning i
70 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Det belopp som
anges i 70 kap. 1 § första stycket b skatteförfarandelagen
ska dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100
kronor.

Särskilda avgifter

10 § Om en enskild person på annat sätt än muntligen har
lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,
ska en särskild avgift tas ut. Avgiften är 40 procent av den
skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte
skulle ha påförts den som lämnat uppgiften.

Om en enskild person har fört in en vara för vilken skatt ska
betalas enligt denna lag utan att deklarera detta, ska den
skattskyldige betala en särskild avgift. Avgiften är 40
procent av den skatt som ska betalas.

11 § Skatteverket ska ta ut en särskild avgift enligt 10 §.
Om den oriktiga uppgiften lämnats i en deklaration till
Tullverket eller det vid en kontroll har visat sig att
deklaration inte lämnats, ska Tullverket för Skatteverkets
räkning påföra särskild avgift.

Särskild avgift enligt denna lag ska betalas in till
beskattningsmyndigheten genom insättning på ett särskilt
konto. Särskild avgift som ska redovisas enligt denna lag ska
vara betald senast två veckor efter det att beslut om
särskild avgift meddelades. Skatten anses betald den dag då
betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

12 § Den särskilda avgiften får inte tas ut om den
skattsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga
uppgiften.

Beskattningsmyndigheten ska besluta om hel eller delvis
befrielse från särskild avgift om det är oskäligt att ta ut
avgiften med fullt belopp. Vid bedömningen ska bestämmelserna
i 51 kap. 1 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244)
tillämpas.

Bestämmelserna om befrielse från den särskilda avgiften ska
beaktas även om yrkande om detta inte framställts.

Omhändertagande och förverkande

13 § Om cigaretter förs in för vilka skatt ska betalas enligt
denna lag, får Tullverket omhänderta cigaretterna om det
finns en påtaglig risk att den skattskyldige inte kommer att
betala skatten. Omhändertagna cigaretter får inte lämnas ut
förrän skatt och särskild avgift som beslutats enligt denna
lag har betalats. Omhändertagandet ska upphävas om skatten
och avgiften betalas eller beslutet att ta ut skatt
upphävs.

14 § Tullverket får besluta att cigaretter som är
omhändertagna enligt 13 § ska förverkas om beslut om skatt
och särskild avgift enligt denna lag har vunnit laga kraft
och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad
räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.

Om cigaretter har omhändertagits enligt 13 § och Tullverket
därefter har beslutat att förverka dem enligt första stycket,
ska beskattningsmyndigheten efterge skatten och avgiften på
cigaretterna.

15 § När beslut om förverkande enligt denna lag har vunnit
laga kraft, ska varan förstöras genom Tullverkets försorg.

Omprövning och överklagande

16 § Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut
enligt denna lag såväl till fördel som till nackdel för den
som beslutet gäller.

Skatteverket ska ompröva beslut enligt denna lag om den som
beslutet gäller begär omprövning. En begäran om omprövning
ska vara skriftlig. Om begäran om omprövning inte är
undertecknad, får Skatteverket förelägga den som begärt
omprövningen att underteckna begäran. Föreläggandet ska
innehålla en upplysning om att omprövning annars inte kommer
att ske.

När Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut, ska
omprövningsbeslutet meddelas senast två månader efter dagen
för det första beslutet som meddelats i frågan. En begäran om
omprövning ska ha kommit in till myndigheten senast två
månader efter dagen för det första beslutet som meddelats i
frågan. Om Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett
beslut, ska en begäran om omprövning av detta beslut ha
kommit in senast två månader efter beslutsdagen. När
Skatteverket på den skattskyldiges begäran omprövar ett
beslut om särskild avgift, får myndigheten samtidigt till den
skattskyldiges fördel ompröva det beskattningsbeslut som
föregått den särskilda avgiften, även om tiden för att begära
omprövning av detta beslut har gått ut.

17 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Skatteverket är den enskildes motpart
efter det att handlingarna i ärendet överlämnats till
domstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom två
månader från dagen för det överklagade beslutet. Skatteverket
ska snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller
inte om överklagandet ska avvisas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.

18 § Vid handläggning av frågor om omhändertagande,
förverkande samt särskild avgift ska förvaltningsrätten eller
kammarrätten hålla muntlig förhandling om den skattskyldige
begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om
ett beslut om omhändertagande, förverkande eller särskild
avgift kommer att upphävas.

Övergångsbestämmelser

2014:1470

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Genom lagen upphävs lagen (2004:228) om beskattning av
viss privatinförsel av tobaksvaror.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4. Lagen tillämpas på införsel som äger rum från och med den
1 januari 2015.

5. Skatt ska inte tas ut för införsel som äger rum efter
utgången av 2017.