Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

SFS nr
2014:1475
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2014-12-11

1 § Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller
17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras
arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som
avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).