Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

SFS nr
2014:1487
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-12-11

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och
tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85
av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för
tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade
konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör
Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock
inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser
tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det
gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i
bilagan till förordningen.

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den
ursprungliga lydelsen.

4 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.