Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

SFS nr
2014:1517
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2014-12-04

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som
kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012
av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område (2012 års Bryssel I-förordning),

2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel
I-förordning),

3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte
tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),

4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (Luganokonventionen),

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004
av den 21 april 2004 om införande av en europeisk
exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om
den europeiska exekutionstiteln), och

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007
av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande (den europeiska småmålsförordningen).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar förordningen även
avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och
Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar på privaträttens område
(Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel I-förordning och
2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan
EU och Danmark till följd av detta avtal.

Behörig domstol

2 § En ansökan som avses i 4 eller 9 § lagen (2014:912) med
kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av vissa
avgöranden görs i sådana fall som avses i

1. 4 § första stycket den lagen till den tingsrätt i följande
förteckning inom vars domsområde sökanden har sin hemvist,

2. 4 § andra stycket den lagen till den tingsrätt i följande
förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist,
och

3. 9 § den lagen till den tingsrätt i följande förteckning
som följer av

a) artikel 39.2 i 2000 års Bryssel I-förordning,

b) artikel 32.2 i Brysselkonventionen, eller

c) artikel 39.2 i Luganokonventionen.

Om en sökande vid en ansökan som avses i första stycket 1
eller en motpart vid en ansökan som avses i första stycket 2
inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka
tingsrätt.

Tingsrätt Domsområde

Nacka tingsrätt Stockholms län

Uppsala tingsrätt Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län

Linköpings tingsrätt Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt Jönköpings län

Växjö tingsrätt Kronobergs län

Kalmar tingsrätt Kalmar län

Gotlands tingsrätt Gotlands län

Blekinge tingsrätt Blekinge län

Kristianstads tingsrätt Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby,
Perstorps, Simrishamns,
Tomelilla, Åstorps, Ängelholms,
Örkelljunga och Östra Göinge
kommuner

Malmö tingsrätt Bjuvs, Burlövs, Eslövs,
Helsingborgs, Höganäs, Hörby,
Höörs, Kävlinge, Landskrona,
Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo,
Skurups, Staffanstorps, Svalövs,
Svedala, Trelleborgs, Vellinge
och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt Hallands län

Göteborgs tingsrätt Göteborgs, Härryda, Kungälvs,
Lysekils, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs,
Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Uddevalla och
Öckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors,
Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
Färgelanda, Herrljunga,
Lerums, Lilla Edets, Marks,
Melleruds, Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns,
Vårgårda, Vänersborgs och
Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Habo, Hjo,
Karlsborgs, Lidköpings,
Mariestads, Mullsjö, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt Värmlands län

Örebro tingsrätt Örebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands län

Falu tingsrätt Dalarnas län

Gävle tingsrätt Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt Jämtlands län

Umeå tingsrätt Västerbottens län

Luleå tingsrätt Norrbottens län

Underrättelseskyldighet för domstol

3 § En domstol som med tillämpning av 2012 års Bryssel
I-förordning har beslutat att ett utländskt avgörande inte
ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska
begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande
av säkerhet eller skjutas upp, ska samma dag sända en kopia
av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller i
fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten.

Utfärdande av intyg

4 § En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom
eller ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att
avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av förordningen om
den europeiska exekutionstiteln, ska domstolen även, om någon
begär det, på en kopia av ett intyg om en europeisk
exekutionstitel som har utfärdats av domstolen ange att
intyget är äkta.

Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen, ska domstolen
dessutom på kopian av avgörandet eller intyget ange om
avgörandet är verkställbart i Sverige.

5 § Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel
I-förordning, artikel 54 i 2000 års Bryssel I-förordning
eller artikel 54 i Luganokonventionen utfärdas av den domstol
som har meddelat avgörandet.

6 § Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en
kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
intyga att utslaget är äkta. Om utslaget omfattas av
förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska
Kronofogdemyndigheten även, om någon begär det, på en kopia
av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har
utfärdats av myndigheten ange att intyget är äkta.

Om utslaget omfattas av Brysselkonventionen, ska
Kronofogdemyndigheten dessutom på kopian av utslaget ange om
utslaget är verkställbart i Sverige. Ett intyg om ett utslag
enligt artikel 53 i 2012 års Bryssel I-förordning, artikel 54
i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 54 i
Luganokonventionen utfärdas av Kronofogdemyndigheten.

7 § En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av
ett avtal om underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt
intyga att avtalet är äkta.

Om avtalet om underhållsbidrag omfattas av förordningen om
den europeiska exekutionstiteln, ska den socialnämnd som har
godkänt avtalet utfärda ett intyg enligt artikel 25 i
förordningen om den europeiska exekutionstiteln samt, om
någon begär det, på en kopia av intyget ange att intyget är
äkta.

Om avtalet om underhållsbidrag omfattas av
Brysselkonventionen, ska socialnämnden på en kopia av avtalet
ange om avtalet är verkställbart i Sverige. Ett intyg enligt
artikel 57 i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 57 i
Luganokonventionen ska utfärdas av den socialnämnd som har
godkänt avtalet om underhållsbidrag.

Översättningar

8 § En auktoriserad translator är behörig att göra
översättningar enligt artiklarna 57.1 och 57.2 i 2012 års
Bryssel I-förordning och artikel 21.2 i den europeiska
småmålsförordningen.

9 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka
översättningar enligt artikel 55.2 i 2000 års Bryssel
I-förordning, artikel 55.2 i Luganokonventionen, artikel 48.2
i Brysselkonventionen och artikel 20.2 i förordningen om den
europeiska exekutionstiteln.

Intyg vid erkännande och verkställighet i Sverige

10 § En domstol eller Kronofogdemyndigheten behöver inte
godta ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel
I-förordning om inte intyget är utfärdat på eller översatt
till svenska, danska eller engelska.

Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg om en
europeisk exekutionstitel eller ett intyg om en dom i ett
europeiskt småmålsförfarande om inte intyget är utfärdat på
eller översatt till svenska eller engelska.

Informationsutbyte

11 § Domstolsverket är behörig myndighet för
informationsutbyte enligt artikel 3 i Protokoll 2 till
Luganokonventionen.

Övergångsbestämmelser

2014:1517

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:712) med
föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet
av vissa avgöranden.

3. Föreskrifterna i 2 § andra stycket och 5 § i den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i sådana fall då
konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område tillämpas
med stöd av övergångsbestämmelserna i Luganokonventionen.