Tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

SFS nr
2014:1526
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-12-11

Regeringen tillkännager enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804)
att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av
livsmedelslagens bestämmelser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av
livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993
om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen
i livsmedel.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96
av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som
används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av
den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003
av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel.

5. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22
januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje
land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004
av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven
80/590/EEG och 89/109/EEG.

7. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari
2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport,
förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006
av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och
mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.

9. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om
villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i
tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om
ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG)
nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv
2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för
användning i och på livsmedel och om ändring av rådets
förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96
och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG.

13. Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13
oktober 2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får
tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål.

14. Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9
februari 2010 om fastställande av villkoren för användning av
aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från
mineralvatten och källvatten.

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006
och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens
direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG,
kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG
och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.

16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013
av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och
småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och
komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av
rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv
96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och
kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009.

Grundförordningar inom området för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EU:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

17. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989
om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner.

18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade
vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på
vinprodukter.

19. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om
gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit.

20. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober
2007 om upprättande av en gemensam organisation av
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter, när det gäller

– mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och
olja av olivrestprodukter, produkter från sektorerna för ägg
och fjäderfäkött samt normer för saluföring av kött och kött
av nötkreatur som är tolv månader eller yngre,

– vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel.

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008
av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning,
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska
beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1576/89, i den mån bestämmelserna inte
kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av
rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr
1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, när det gäller

– mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och
olja av olivrestprodukter, produkter från sektorerna för ägg
och fjäderfäkött samt normer för saluföring av kött och kött
av nötkreatur som är yngre än tolv månader,

– vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel.

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr
1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
104/2000.

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014
av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning,
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska
beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den mån
bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system
för identifiering och registrering av nötkreatur samt
märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande
av rådets förordning (EG) nr 820/97.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade
livsmedel och foder.

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning
av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av
livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt
modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG.

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005
av den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

31. Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20
januari 2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som
är lämpliga för personer med glutenintolerans.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser
för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller

– artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för livsmedelslagen,

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning
som utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan
på negativt provsvar av varor som är avsedda att användas som
livsmedel,

– artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för livsmedelslagen,

– artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för livsmedelslagen,

– artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för livsmedelslagen, och

– bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för livsmedelslagen.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, när
det gäller

– artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som
gäller kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning
av livsmedel av animaliskt ursprung, och

– artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som
utför prover inom ramen för kontrollprogram i fråga om
bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt
ursprung.

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, utom när det gäller

– del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,

– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller
foder,

– del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,

– del A, punkt 5 h i bilaga I,

– del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och

– kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen
faller utanför tilllämpningsområdet för livsmedelslagen.

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, utom när
det gäller

– avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,

– avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1
c första meningen i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,

– avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga
III, i den del bestämmelsen avser utförande av officiella
kontroller vid den tekniska anläggningen, och

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga
III.

36. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel, utom när det gäller

– artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars
tillämpningsområde,

– artikel 5.1 c och 5.3 d,

– artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra
lagars tillämpningsområde,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar
bestämmelsen gäller animaliska biprodukter,

– avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E,
i de delar som gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen
gäller djurskydd, och punkt 4 i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,

– avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd, och

– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar
kontrollen avser annat än tillstånd enligt avsnitt IX,
kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 853/2004.

37. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och
hälsopåståenden om livsmedel, utom när det gäller
näringspåståenden och kommersiella meddelanden i form av
reklam.

Övriga förordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

38. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5
december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött, utom när det gäller

– artikel 4.2,

– artiklarna 8–10,

– artikel 12.1,

– artikel 12.2, i de delar som gäller annat än undersökning
vid slakt eller otjänligförklarande till livsmedel, och

– artikel 12.3 och 12.4.