Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas

SFS nr
2014:1528
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-12-11

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter om statligt stöd
till företag för produktion av biogas från stallgödsel.

2 § Stöd enligt denna förordning ges som ett driftstöd i
enlighet med de villkor som föreskrivs i kapitel 1 och
artikel 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget.

Definition

3 § Med gödselgas avses rågas som producerats från
stallgödsel i en biogasanläggning.

Förutsättningar för stöd

4 § Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

5 § Stöd ska inte lämnas för produktion från anläggningar där
stallgödsel blandas med avloppsslam.

6 § Stöd ska inte lämnas för den andel av rågas som kan antas
ha sitt ursprung i andra substrat än stallgödsel.

7 § Stöd får endast lämnas till anläggningar som, i de fall
ett sådant godkännande krävs, är godkända enligt reglerna för
animaliska biprodukter.

8 § Stöd får endast lämnas till anläggningar som har
inkopplad utrustning för att fackla eller bränna gas som vid
överproduktion eller driftstörning inte kan nyttiggöras.

9 § Stöd får lämnas med högst 20 öre per kWh som den
producerade gödselgasen innehåller.

Stöd får dock inte lämnas med ett högre belopp än för att
kompensera för skillnaden mellan kostnaden för att producera
energi från den berörda förnybara energikällan och
marknadspriset på den berörda energiformen.

Eventuellt investeringsstöd som företaget i fråga har fått
för den nya anläggningen ska dras av från
produktionskostnaderna när stödbeloppet beslutas.

10 § Stöd får endast lämnas för gödselgas som producerats
efter det att ansökan om stöd kommit in.

Ansökan

11 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Statens
jordbruksverk.

12 § Ett företag som ansöker om stöd ska lämna
Jordbruksverket de handlingar och uppgifter som myndigheten
behöver för att kunna pröva ansökan.

13 § Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter
som följer av 12 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss
tid komplettera ansökan. Följs inte en uppmaning att
komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet

14 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna
förordning.

15 § I beslutet om stöd ska Jordbruksverket ange de villkor
som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Underlag och redovisning

16 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av
Jordbruksverket lämna det underlag som behövs för att Sverige
ska kunna följa de skyldigheter som följer av kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 eller i övrigt sådana uppgifter
som Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet.

17 § Jordbruksverket ska föra det register som avses i
artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Återbetalning och återkrav

18 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund
av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

19 § Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt
eller delvis inte ska betalas ut om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

20 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 19 §
1–3 föreligger.

21 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20
§, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
Jordbruksverket efterge krav på återbetalning helt eller
delvis.

Överklagande

22 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 18 och 19 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

23 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.